LỤC TỰ DI ĐÀ

Mar 28, 10 | | 13,694 views | 1 CommentShare |

SƯ VẢI BÁN KHOAI giảng dạy LỤC TỰ DI ĐÀ

Hinh Phat 1

Tìm hiểu đi con, Pháp Vô Vi

Sáu chữ Di Đà, ráng học đi

Bao nhiêu Bộ Pháp nằm trong đó

Ráng học đi con, ắt thăng hoa.

Di Đà Lục Tự, sáu câu

Giải ra sáu nghĩa, sửa Tâm tu hành

Bấy lâu chẳng biết cho rành

Nay Thầy chỉ rõ lý chơn đặng tường.

Di Đà hãy niệm cho thường

Đó là Sáu Báu, ráng đem vào lòng

Tìm đâu Sáu Nghĩa cho xong

Đặng mà Sửa Tánh, Trụ Tâm cho mình.

Nhớ ghi Sáu Chữ cho minh

Niệm thì tầm nghĩa, đặng thì làm theo

Trước trừ Sáu Quỷ đùm đeo

Sau là trừ khử Thất Tình vấn vương.

Chữ NAM, giải nghĩa cho tròn

Niệm thì diệt Hỏa ở Tâm vậy mà

Thường thường Tánh Nóng của Ta

Phải mau vụt tắt, lần lần bỏ đi.

Chữ , cũng ráng làm y

TÂM không thanh tịnh thường gây nợ nần

Ráng mà trau sửa ân cần

TÂM không có PHẬT, đó là Quỉ Ma

Niệm thì tìm nghĩa cho ra

Không gây, không tạo, đó là chử MÔ

NAM MÔ diệt hỏa hư vô

Tâm phàm dứt bỏ, theo lòng HOÀNG THIÊN.

Chử A, phải giữ cho nguyên

KHÍ định nơi Thận, giữ cho đủ đầy

Nghĩa đừng dâm dục, tạo gây

Đông con, nhiều vợ, hao mòn thân ta.

Chữ DI, phải giữ đó mà

Ba báu, TINH, KHÍ với THẦN, đừng hao

Muốn tìm Ba Báu làm sao?

Ta bỏ Hờn Giận, Ghét ghen phải chừa.

Ân cần tu luyện sớm trưa

Chớ ham Danh Vị, Giàu Nghèo lo chi

Nếu ai giữ đặng cho y

Thì là khỏi bịnh, Trường Sanh tới già.

Lại thêm cái nghĩa chữ ĐÀ

Tấm lòng sáng suốt phá mê cuộc trần

Ráng mà trau sửa ân cần

Tâm Phàm dứt bỏ, Độc Sâu phải chừa.

Ân cần dồi luyện sớm trưa

Thì là đúng nghĩa, khỏi sai, khỏi lầm

Chữ PHẬT là TÁNH, là TÂM

Hãy đem trí não mà tầm cho ra

Đó là Phật, chẳng có xa

Tâm cho bình định, cõi Tiên được về.

Niệm thì phải phá Tánh Mê

Tâm đừng vọng quấy, gìn lòng Từ Bi

Niệm thì ráng nhớ làm y

Của Thầy Sư Vải, đặng mà làm theo.

Niệm Phật chẳng luận giàu nghèo

Không tốn tiền bạc, mà sau an nhàn

Niệm Phật sớm tối ân cần

Ngày đêm siêng niệm, có ngày siêu sanh.

Niệm Phật đừng có đua tranh

Theo đời duy vật hao mòn thân ta.

Niệm Phật khỏi đọa yêu ma

Khuyên trần ráng niệm nơi TÂM cho thường

Niệm Phật khỏi đọa vấn vương

Thường thường xét lỗi của Ta hằng ngày.

Niệm Phật, nợ thế đừng vay

Nợ trần ráng trả, có ngày thảnh thơi.

Trả rồi sau đặng vui chơi

Hiệp cùng Tiên Phật, Tớ Thầy âu ca

Đò Trí Huệ buông neo tìm Bến Giác

Chứa đầy khoang thơm ngát chữ TỪ BI

Ai muốn mua, xin mời bước xuống đò

Niệm Sáu Chữ A Di Đà mới bán

Đò tuy nhỏ, nhưng chở oằn Đại Lượng

Khỏe tay chèo, dù đã tám mươi

TÂM Chánh giác, bao nhiêu người có được?

Duyên gặp gỡ, xin mời qua bể khổ

Đắc Đạo quả, đường dài không ngại khó

THAM, SÂN SI, trút bỏ, SẮC là KHÔNG

THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN, mau thoát khỏi vòng

Qua BẾN GIÁC, bước lên bờ cõi Phật.


Chân thành cảm ơn ĐH Tấn Hưng đã chia sẽ


Xem:
BỬU SƠN KỲ HƯƠNG – TỪ TRƯỜNG CÀN KHÔN CHƠN KINH
Sấm Giảng Người Đời

Phần thứ nhất
Phần thứ hai
Phần thứ ba
Phần thứ tư
Phần thứ năm
Phần thứ sáu
Phần thứ bảy
Phần thứ tám
Phần thứ chín
Phần thứ mười
Phần thứ mười một
Comments (1)

 

  1. Nhuận Tuyền says:

    Nam mô a di đà Phật… chân thành cám ơn ĐH Tấn Hưng đã chia sẻ.

Leave a Reply