10 CỬA ĐỊA NGỤC: Điện thứ 9

Mar 16, 10 | | 6,826 views | No CommentsShare |

Bình Đẳng Vương

1 2Bình Đẳng Vương làm chủ đại địa ngục lớn nhất gọi là A Tỳ đại địa ngục hoặc còn gọi là vô gián đại địa ngục, cái khổ của thọ ngục này còn khổ hơn các ngục trước, cái tội căng là giết cha mẹ, lại nhờ vào tham nhũng, sân hận ngu si, tạo tác ác nghiệp càng nặng thì đọa vào địa ngục A Tỳ, ngục này rộng lớn, chung quanh nhiều lớp, bốn mặt đều là lửa cháy hừng hực. Chẳng có chổ nào hở trống.

Bởi lúc sanh tiền tạo cái ác trong đại ác. Cái bất thiện trong bất thiện.

3 4Cho nên thọ cái khổ trong đại khổ. Ngoại trừ thân bị lửa thiêu còn phải đọa qua nơi cực lạnh, gió lạnh thổi như dao cắt toàn thân chịu thống khổ không thể thí dụ. Tất cả tội hành đều là do nghiệp lực chiêu cảm mà ra, lại còn có 16 chổ khác, mỗi một chổ so với mỗi một chổ càng khổ hơn, đây là bởi cái nhân tạo tội không như thế trãi qua vô lượng trăm ngàn năm đến khi tội nghiệp tiêu hết mới ra khỏi.

5 6Phong yết địa ngục là địa ngục bò cạp: Ngọc Chuẩn nói hạng học sĩ khi được vinh hoa phú quí thì phóng túng vô kỵ, dụ dổ gái nhà lành, khi làm việc thì a dua nịnh hót, không thật thà, không thể tránh đại quang minh, kẻ tà hạnh vô liêm sĩ, sau khi chết thì đọa vào ngục này. Xã hội hiện nay khắp nơi đều là có tâm thái không tính nhiệm lẫn nhau, ở trước mặt coi có vẻ thành thật, sau lưng thì làm chuyện phi pháp, đây là a dua nịnh hót không thành thật.

7 8Độc xà địa ngục là địa ngục rắn độc: Ngọc chuẩn nói: bò cạp, rắn độc hai ngục này đều là trừng phạt cái tội vô liêm sĩ, những kẻ tâm rất sân hận cũng đọa vào quả báo này. Con người không có tâm xấu hổ thì bất cứ việc xấu nào cũng dám làm, tâm thường sân hận dễ mất đi lý chí tạo tác vô biên tội nghiệt, sau khi chết đều đọa vào ngục này.

9 10Giác định thủ não địa ngục: Kinh luận nói lúc sanh tiền lấy tâm ngạo mạn đối với cha mẹ với sư trưởng, hoặc là mô phạm như pháp hoặc lấy các thứ khổ đối đãi với chúng sanh, như chụp đầu, ép đầu của động vật khiến cho sợ hãi, thống khổ. Phàm là tạo tội nghiệp này thì đọa vào ngục này chịu khổ.

11 12Đinh thập phong điạ ngục còn gọi là tôn phong điạ ngục: Ngọc chuẩn nói phàm là kẻ thuộc hạ bất chung với thượng cấp, hành động bại lộ gay tai họa liên lụy đến chủ nhân đều đọa vào địa ngục này. Lạm dụng khai thới đất đai, đốn cây phá hoại sanh thái, tham đồ hưởng thụ làm hao tổn hoàn cảnh tự nhiên đều đọa vào ngục này.

13 14Nha thực địa ngục là địa ngục quạ ăn: Ngọc chuẩn nói phàm là người thù hận sát hại dá họa cho người, ỷ mình có tài, khi dễ kẻ khác, phóng túng chơi bời, âm mưu sát hại kẻ khác. Phàm là tạo tội ác này sau khi chết đều phải thọ tội. Nhìn thấy trong cảnh ngục này tội nhân bị quạ sắt mổ ăn, chết rồi lại sống, sống rồi lại chết chịu khổ không có cùng tận.

15 16Châm dủ địa ngục là địa ngục mưa kim: Kim thép từ trong không trung rơi xuống như mưa, toàn thân kkông có chổ nào không bị kim đâm, tội nhân đau đớn gào khóc không ngừng. Hạng người này lúc sanh tiền thường thường nói láo tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệt, hoặc kẻ dùng thuốc chích phá thai sau khi chết chịu tội báo địa ngục mưa kim.

17 18


Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG*******************************************************************************

Điện thứ 1
Điện thứ 2
Điện thứ 3
Điện thứ 4
Điện thứ 5
Điện thứ 6
Điện thứ 7
Điện thứ 8
Điện thứ 9
Điện thứ 10
Leave a Reply