CHƠN LÝ DUY NHẤT

Feb 24, 10 | | 10,422 views | 2 CommentsShare |

phat

Không tôn giáo nào qua chơn lý,
Chơn lý Trời vô thỉ, vô chung,
Có từ những thuở vô cùng,
Chơn lý sáng rỡ khắp cùng thế gian.

Chơn lý ấy Đạo vàng Thầy mở,
Chơn lý tường, phổ độ nhơn sanh,
Chơn lý, lẽ thật dạy rành,
Trên đường chánh nghĩa hy sinh trọn đời.

Với lẽ phải của Trời chơn lý,
Rán thực hành khắc kỷ, ái tha
Mới là vẹn chữ dung hòa,
Trung dung đại học ấy mà hành y.

Sống cõi tạm có chi là thật,
Bởi những điều vật chất hữu hình,
Hữu hình hữu hoại nhân sinh
Lẽ thật là vốn chơn linh của đời.

Chơn linh ấy của Trời ban xuống,
Vẫn trường tồn ảnh hưởng đời đời,
Linh hồn bất diệt của Trời,
Rán lo trau luyện mới thời thành công.

Người hướng đạo hòa đồng nhau lại,
Phận tử quân cần phải hiệp đồng
Hiệp đồng một ý, một lòng,
Để hòa nhau lại đại đồng đệ huynh.

Hiểu lẽ thật, tận tình với Đạo,
Chẳng dựa nương cậy bảo nhờ ai,
Tưởng tin một Đấng Cao Đài,
Tưởng tin chơn lý còn hoài không phai.

Thánh Sư dạy một bài tâm mật,
Lấy trung dung thành thật người tu,
Chẳng màng danh lợi phù du,
Lo bồi âm chất công phu được thành.

Tay hướng đạo trọn lành, trọn phải,
Để làm gương chánh đại quang minh,
Dắt dìu toàn cả sanh linh,
Theo đường đạo đức trau mình luyện tu.

Hễ đồng thanh thì người tương ứng,
Đồng khí rồi ảnh hưởng tương cầu,
Nhơn sanh vi quí cần âu,
Dắt dìu lẽ phải, Đạo mầu cứ đi.

Nay Thánh Sư dạy ghi tạc để,
Để dắt dìu đồng cả nhân loài,
Một lòng tin tưởng Cao Đài,
Trên đường giải thoát nạn tai buổi cùn.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH
Trích: Thánh Huấn Hiệp Tuyển


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Comments (2)

 

 1. Dịch Lý Cao Đài
  Nữ Soạn giả Nguyên Thủy

  Dịch Lý Cao Đài quyển 1 Âm Nhạc Đại Đạo
  Dịch Lý Cao Đài quyển 2 Chi Phái Cao Đài
  Đạo Tâm Bửu Giám
  Huyền Diệu Cơ Bút
  Quốc Đạo Nam Phong
  Tam Vị Nữ Đầu Sư
  Thập Nhị Thời Quân

 2. Thái Dương Thanh says:

  CHƠN LÝ MỘT
  Chơn lý một không dời không đổi.
  Chơn lý dùng đổi tội ra lành.
  Chơn lý đổi trược ra thanh.
  Đổi Phàm ra Thánh ra thành Phật Tiên.
  Muốn thông rõ phải siêng học hỏi.
  Phải tìm tòi thoát khỏi mê si.
  Đường Tu nào khó khăn gì.
  Nếu Ta giác ngộ ắt thì thành công.
  Muốn thoát khỏi nơi vòng tứ khổ.
  Phải tịm về đến chỗ thanh cao.
  Mê chi nơi chốn trần lao.
  Nhảy bay rốt cũng đi vào đau thương.
  Mau thức tỉnh tìm đường chánh Đạo.
  Tu chu toàn lục đạo thoát ra.
  Vui mừng dự hội Long Hoa.
  Sống đời Thánh Đức nhà nhà yên vui.

Leave a Reply