KINH KỆ

Feb 21, 10 | | 2,917 views | No CommentsShare |


kinhkeTụng kinh là tỏ dấu kính thành cúng Trời Phật. Miệng tụng kinh, lòng tưởng đến Trời Phật; linh hồn mình dường như thông công với Trời Phật vậy. Vả lại mỗi lần tụng, miệng niệm ra những câu lành, tâm trí cảm giác theo; lâu ngày mình nhiễm lấy điều lành, rồi lần lần mình bố hóa cho mình mà trở nên người lương thiện.

Tụng kinh phải cho thành tâm mới có cảm động, có cảm rồi mới có ứng, có ứng rồi mới có nghiệm.

Kinh kệ vốn Khoa văn; thành tâm đưa linh hồn lên thông công cùng Thầy là Thật Hành. Nếu chẳng thật hành, khoa văn chẳng ích chi.

Huống chi kinh điển mỗi mỗi đều có ý tứ sâu xa; tụng kinh phải cầu lý; vô lý chẳng phải kinh. Nhờ hiểu thông cho cạn lý mới thấu đáo Thiên cơ, mới đặng hiệp tánh cùng Chí Tôn, hiệp tánh của Chí Tôn tức là hiệp tánh của Tiên Phật. Người chẳng xét nét cùng lý kinh điển, để chế độ thật hành, dầu gõ mõ, đánh chuông, tụng kinh ngày đêm, hao khí, tổn thất, đến chết cũng không thành đạo đặng.

Phải kinh thanh, tâm thanh, khẩu thanh thì cầu kinh mới cảm ứng.

Tóm lại, kinh kệ cốt để tỏ dấu kính thành Trời Phật, Thánh Thần để cảm hóa lòng người và chỉ rõ máy huyền vi cho người làm Đạo, chớ chẳng phải làm cho người trở nên Tiên Phật được.

Muốn làm Tiên Phật phải luyện Tinh Khí Thần, rồi nhờ huyền diệu của Chí Tôn hiệp nhứt. Mà phép luyện Đạo là Tiên Thiên bí thuật, cần có Minh Sư chỉ điểm mới nên.

Ta nay nhờ có Thầy là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế độ rồi phần hồn ấy là Đệ Nhứt minh sư đó, miễn ta thành tâm tu niệm, trì trai, giữ giới, hễ ngày giờ đến là buổi công viên, quả mãn, lo chi luyện Đạo không thành.

YouTube Preview Image
Bát Nhã Tâm KinhXem các bài viết trích cùng sách:

Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Leave a Reply