TA CÓ NÊN TU MỘT MÌNH KHÔNG?

Feb 8, 10 | | 2,387 views | No CommentsShare |

bahaihouseTa phải tu một mình trước đã rồi sau mới độ người. Nếu mình độ mình không được, thì mong độ ai? Song lời nói ấy là theo bực thượng thừa kia, vì bực ấy cần phải thanh tâm, tịnh trí mà luyện Đạo. Chớ như mình đây còn đương lộn theo trần tục thì cũng nên độ người mà làm công quả đã. Trong giờ rãnh, thay vì đến nhà quen luận chuyện xằng, ta lại dở chuyện tu hành đạo đức mà luận cho người nghe, may ra người có hồi tâm mà theo đường phải thì là công đức của ta đó.

Vì vậy mà Thầy chúng ta buộc mỗi môn đồ độ cho được ít nữa là mười hai người nhập môn.

Audio – Nghe bài “Ăn cơm có canh tu hành có bạnXem các bài viết trích cùng sách:

Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Leave a Reply