Nhạc Đạo: Tôn Chỉ Đại Đạo

Jan 23, 10 | | 1,961 views | No CommentsShare |


cong chanh mon

Nói Lối:

Vốn từ trước Thầy lập ra Ngũ Chi Đại Đạo
Tùy tư phương phong hóa mà lập giáo dạy Đời
Nay nhơn loại đã thông hiệp khắp mọi nơi
Nên Thầy mới nhứt định qui nguyên phục nhứt.

Vọng cỗ:

1.- Các mối Đạo đều phát sinh từ đời Thượng Nguơn Thánh đức, bỡi phàm nhân cải sửa nên ngày nay mới sai lạc chơn . . . truyền. Mất sự hiển linh cùng bí pháp diệu . . . huyền. Trong cửa Đạo không vẹn niềm ưu ái, tôn giáo nghịch thù và tranh chấp liên miên. Hình thức tôn thờ thể pháp đều riêng là căn nguyên chia rẽ bất hòa, nên Đức Chí Tôn giáng bút dạy rằng phải hiệp nhứt Ngũ Chi và qui nguyên Tam giáo.

2.- Trong Tam giáo gồm Nho, Thích, Đạo. Còn Ngũ chi là Tiện, Phật, Thánh, Nhơn . . . Thần. Định luật chuyển luân, cơ tạo xoay . . . vần. Đã đến lúc vạn thù qui nhứt bổn để nhơn loài cùng ngưỡng vọng lên cao. Nhìn Đấng Cha Lành từng rơi lệ đớn đau, rời Bạch Ngọc giáng khuyên điều hư thiệt. Phàm trí tối tăm, con người không hay biết. Đạo bế lâu rồi nên tu chẳng thành công.

YouTube Preview Image

Tôn Chỉ Đại Đạo. Tác giả: Chánh Tâm. Ca sĩ: Quốc Dũng.


Nói Lối:

Trót mười ngàn năm nhơn loại sa vào nơi tội lỗi
Nay Thầy nhứt định đến chính mình Thầy độ rỗi các con
Đừng nghi nan, đừng do dự năm tháng sẽ tiêu mòn
Gặp Tam Kỳ Phổ Độ này mà không tu thì không còn trông mong siêu rỗi.

Vọng cỗ:

5.- Phàm trí si mê con người tương tàn vô lối, Đức Chí Tôn lên tiếng gọi kêu chỉ rõ căn . . . nguồn. Nhơn loại đồng sanh nơi Phật Mẫu Kim . . . Bồn. Từ vật chất đến Thánh Thần Đạo giáo, do Chí Tôn đào tạo mới sanh ra. Cho nên :

Chính Trời, mười Phật cũng là Ta
Truyền Đạo chia ra nhánh nhóc ba
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ
Thánh Tiên học Đạo vốn như nhà.

6.- Trần thế ngày nay vô cùng đen tối, nhưng chúng sanh vẫn còn ngỗ nghịch, khiến Đức Chí Tôn phải đau buồn trạng tỏ :[Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi mầu nhiệm mà chính mình Thầy đã đến nói, các con cũng nên tin tưởng nơi Thầy mà cho rằng lời Thầy dạy là chơn thật. Nếu các con đợi đến buổi chung qui hồn ra khỏi xác, mới thấy cơ mầu nhiệm đặng thì chừng ấy đã muôn rồi] [TNHT 4-8-1926]

Tam Kỳ Phổ Độ sáng ngời
Đặc ân lần chót cứu đời đọa sa
Rồi đây Đại Hội Long Hoa
Người hiền tồn tạo kẻ tà tiêu tan!

Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)Leave a Reply