AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy

Jan 21, 10 | | 3,475 views | No CommentsShare |


senVợ chồng có nhẫn nhịn gia đạo mới có yên vui, sự làm ăn mới phát đạt. Bổn phận vợ phải an thọ khổ nhẫn để lo cho chồng con, nhưng người chồng phải quãng đại biết nghe lời phải răn dè việc quấy, lấy lễ độ đối đãi với nhau. Nói chịu khổ là nhẫn, nhưng được bù lại hết khổ được yên vui.

CHỒNG NHẠC DƯƠNG TỬTheo Hậu Hán Thư, vợ Nhạc Dương Tử là người hiền có đức tánh tốt, người thời đó gọi là “kiết phụ”.

Một hôm Dương Tử đi đường lượm được hũ vàng của người làm rơi, tỏ vẻ mừng lắm đem về khoe với vợ, nhưng cụt hứng vợ trách móc rằng:

– Thiếp trộm nghe: người quân tử không uống nước suối đạo Tuyền (ý không muốn trộm nước suối Tuyền), người liêm sĩ không nhận của ta lai (của mời lơi) nay chàng lượm của rơi ngoài đường, được lợi ô uế như vậy có tốt không?

Dương Tử nghe vợ trách phải, nên sanh lòng hổ thẹn lại vui vẻ nhận lẽ phải, không tham tiếc của lạ vàng, bèn đem vất ngoài đồng không màng đến. Rồi Dương Tử giã từ vợ để đi học xa, được một năm lại về thăm nhà, vợ quỳ xuống hỏi:

– Chàng về có việc gì chăng?

Dương Tử nói:

– Ta đi lâu về thăm nhà không có việc gì.

Người vợ liền cầm dao đến khung cửi đang dệt cắt đi mà nói rằng:

– Lụa đang dệt đây là nhờ lúc nuôi tằm ươm tơ kéo chỉ mắc lên khung cửi nếu đánh đứt đi một sợi, đứt đến hàng tấc, lần đến thước, như vậy là bỏ hỏng không bao giờ chắp lại được, thì công phu từ trước đến nay hỏng đi cả. Chàng đi học là để trở nên một người giỏi, nay đang học mà bỏ về thì có khác nào tấm lụa đây đang dệt mà bị cắt đi.

Dương Tử nghe nói cảm động lắm, bèn trở đi học luôn bảy năm thành tài mới về nhà. Vợ Dương Tử ở nhà vừa làm vừa gởi tiền cho chồng ăn học lại vừa nuôi dưỡng mẹ chồng.

Nhạc Dương Tử nhờ có vợ hiền ngoan lại kham nhẫn cho chồng ăn học đường xa, còn hiếu với mẹ chồng nên sau được vinh hiển.

Nhạc Dương Tử biết nhẫn nghe lời vợ không chút tự ái lại chăm lo học, vợ lại kham nhẫn lo cho chồng thế nên tròn thủy tròn chung.

Chữ “nhẫn” thể hiện được ở đâu là tốt đẹp và vinh hạnh ở đó.

Nhẫn trong gia đạo giữ hiệp hòa
Vinh hiển danh hiền tiếng nức xa
Nghe vợ lời hay không ủy mỵ
Nể chồng lẽ phải chẳng tinh ma.
Nhũ nhau lễ nghĩa xây nhơn đạo
Cùng nhịn nhẫn nhu nói tiếng nhà.
Chữ nhẫn nêu cao tình nghĩa nặng
An hòa do nhẫn “chấn thinh gia”*******************************************************************************

VỀ CHỮ NHẪN TRONG ĐẠO PHẬT
AN THỌ KHỔ THÂN
TRÒN BỔN PHẬN NGƯỜI CHA
AN THỌ KHỔ NHẪN – TRỌN ĐẠO HIẾU
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM TRÒN PHẬN MẸ
AN THỌ KHỔ NHẪN – trong tình Mẹ chồng Nàng dâu
NÀNG SAN HÔ
AN THỌ KHỔ NHẪN – Vợ Chồng Chung Thủy
AN THỌ KHỔ NHẪN TRỊ DÂN
AN THỌ KHỔ NHẪN LÀM QUAN
AN THỌ KHỔ NHẪN
ĐẾ SÁT PHÁP NHẪN
MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP TU NHẪN.


Leave a Reply