ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ

Jan 21, 10 | | 16,345 views | 56 CommentsShare |
Đấng Tạo Hóa


DDTKPD1


Đời mạt kiếp luân thường điên đảo,
Khắp nhơn gian tội báo dẫy đầy;
Làm lành thì chẳng mấy ai?
Những tay nghiệt ác tà-tây lại nhiều.
Miểng mình đặng mai chiều vui sướng.
Kẻ cơ hàn chẳng tưởng, chẳng thương.
Túi tham tính chửa cho tràng,
Không phân Địa-Ngục, Thiên Đàng là đâu .
Câu: Thiện ác đáo đầu hữu báo.
Phải biết rằng Thiên Đạo chí công.
Tuy là Trời Đất mênh mông
Lưới thưa lộng lộng mảy lông lọt nào?
Sớm muôn ắt biển hao núi lở,
Đấng Hóa Công chẳng nỡ ngồi coi,
Từ bi xuống phước độ đời,
Đem đò Bát Nhã rước người thiện tâm.
Kẻ bạo ác lục trầm đáng số,
Người hiền lương nỡ ngộ Thiên tai?
Hữu phần đến cảnh Bồng Lai,
Vô duyên chẳng khỏi đọa ngay A Tỳ.
Vậy mới có Tam-Kỳ Phổ-Độ,
Đại Đạo khai cứu khổ khắp nơi,
Chứa chan muôn đội ơn Trời,
Dóng chuông khử ám cho người hồi minh,
Khuyên ai xét tội tình từ thuở,
Mà ăn năn sớm gỡ lỗi lầm,
Chớ nên quyến luyến hồng trần,
Mau mau thức tỉnh tu thân vẹn tuyền.
Tu đặng cứu Cửu huyền, Thất Tổ,
Tu phòng sau rồi độ tử tôn,
Tu cho trong sạch linh hồn,
Linh hồn trong sạch Thiên môn mới gần.
Lời thành thật ân cần khuyến thiện,
Chớ tưởng cho là chuyện hoang đàng,
Trải bao thế cuộc giàu sang,
Khác nào một giấc mơ màng chiêm bao,
Chớ lần lựa nữa sau than muộn,
Đừng phôi pha mà uổng ngôi xưa.
Linh quang một điểm chẳng vừa,
Giữ sao cho khỏi bợn nhơ mới mầu.
Đầu cúi lạy khẩn cầu Thượng-Đế,
Đức háo sanh lo tế độ người.
Tá danh là Đức Cao-Đài.
Cầm quyền Quốc Đạo bền dai đời đời.


DDTKPD

Đấng Tạo Hóa


Trích: Tiểu Sử và Nhiệm Vụ của Cửu Vị Tiên Nương trong Tam Kỳ Phổ Độ – Ấn bản 2005Xem các bài viết trích cùng sách:

Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa
Comments (56)

 

 1. Đặng Trường Sanh says:

  HÒA
  Hòa là một món báo linh.
  Là chìa khóa mở Ngọc Kinh bước vào.
  Chữ HÒA quí báu biết bao.
  Để tâm thanh tịnh bước vào đường Tu.
  Không tranh không giận không thù.
  Lo Tu cho đặng thoát tù trần gian.
  Của trần giả tạm chớ màng.
  Mình không,tròi trọi thân vàng hiện ra.
  Năng tri giác thế ta bà.
  Hành tròn nhiệm vụ cùng Cha xum vầy.

 2. Đặng Trường Sanh says:

  HẾT ĐAU KHỔ
  Là con người,ai cũng bị ràng buộc trong vòng tứ khổ.
  Trong cuộc sống Ta gặp rất rất nhiều chuyện khổ như:đói khát,thiếu thốn,thất bại,gia đình xào xáo, bị trộm cắp,bị hiếp đáp,bị chia ly,người thân gặp hoạn nạn…rồi cái khổ cho thân bị bệnh hoạn,già yếu vả rốt cùng là chết.
  Muốn hết đau khổ chỉ có một cách duy nhất là tu hành đúng đắn.Tất cả ngủ chi Đại Đạo:Nhơn-Thần-Thánh-Tiên-Phật đều dạy con người sống sao cho Hòa Thuận.Vậy mà có mấy ai làm được.
  Vậy thì chúng ta quyết làm sao cho đặng chữ hòa thì chúng ta sẽ hết đau khổ.
  THI
  Quyết chí làm nên đặng chữ Hòa.
  Chữ Hòa lễ hiến để dâng Cha.
  Nhịn nhường chia sớt cho Hòa thuận.
  Diệt hết tham sân đặng một nhà.

 3. Đặng Trường Sanh says:

  TẠI SAO KHÔNG HÒA ĐƯỢC?
  Bởi vì con người chưa phân biệt đươc:Chơn và Giả.Cứ xem cái giả cho là thật mà tranh giành chém giết nhau.Do sự tham lam và nóng giận.Do sự ngã mạn và ác tâm.làm cho thế giới chất chồng đau khổ.Phải nhớ rằng thân ta là giả,cõi trần là giả.Phải biết lấy giả để phục vụ cho chơn là linh hồn và Thượng Đế.Phải biết chơn tâm và giả tâm.Giả tâm còn gọi là phàm tâm hay tà tâm. Nó ham muốn cho xác thân được danh tiếng,có kẻ hầu hạ,có kẻ nịnh bợ luồn cúi.Nó muốn cho mọi người phải phục tùng, hoan hô.Nó muốn cho thãn xác ăn ngon mặc đẹp,nệm ấm chăn êm, nhà cao cửa rộng,đi có kiệu lộng xe cộ nghinh ngang.Ai trái ý thì ghét bỏ.Nó dùng mưu kế để chiếm đoạt tài sán cho nhiều để phục vụ bản thân và gia đình được sung sướng.Chính sự ham muốn cua phàm tâm mà đưa đến cảnh tranh giành chém giết lẫn nhau.Sự cám dỗ của vật chất làm cho người Tu quên đi chơn giả.Miễn thân nầy được sung sướng mà quên đi sự rèn luyện trong việc tu hành.Cũng như đứa trẻ mê chơi mà quên việc học tập.
  Thầy mở Đạo Cao Đài là để nhắc nhở và chỉ chỗ sai lầm cho Các Con đi đúng hướng mà tìm về ngôi xưa vị củ.
  Thày cấm ghét sao Con mãi ghét.
  Đem hận thù Con thét vang rân.
  Tu hành chẵng chịu chuyên cần.
  Tranh giành chém giết cho thân điêu tàn.

 4. Đặng Trường Sanh says:

  TU SAO DỰ HỘI LONG HOA.SỐNG ĐỜI THÁNH ĐỨC.
  Đời Thánh Đức là đới mới của quả địa cầu 68 được tiến hóa lên địa cầu 67.Cho nên người tu không cởi bỏ được xác phàm thì không thể sống ở đời mới được.Thầy đến mở Đạo Tam Kỳ Phổ Độ để lập lại vô vi.Các sự hữu hình phải bị hủy phá tiêu diệt.Thầy không muốn cho các Con phải hao tài tốn của mà gìn giữ sự giả dối.Thầy khuyên Con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi,phần hồn về Thầy.Con phải ráng đi công quả mà độ rỗi chúng sanh.
  Cho nên người tu phải sửa tâm tánh cho hòa thuận với tất cả mọi người không còn giận ghét một ai.Ráng đi công quả độ rỗi chúng sanh.Khi công viên quả mãn,thì Thầy sẽ trao bí pháp cỗi bỏ xác phàm để Kim Thân xuất hiện thì mới sống đời Thánh Đức được.

 5. Đặng Trường Sanh says:

  PHẢI XỨNG ĐÁNG
  Làm sao xứng đáng Đạo nhà Nam.
  Nam nữ luyện tu cỗi lốt phàm.
  Phàm Thánh khác nhau Mê với Giác.
  Giác quan cám dỗ chớ nên làm.

 6. Đặng Trường Sanh says:

  ĐÚNG VÀ SAI.
  Thế gian có 84.000 chứng bệnh.Cho nên Phật có 84.000 pháp môn để giải bệnh cho chúng sanh.Vì vậy có pháp môn thích hợp cho người nầy mà không thích hợp cho người khác.Cho nên sự đúng sai tùy theo trình độ của mỗi người.Thầy có day:
  Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà.
  Chánh tà hai lẽ đoán sao ra.
  Sao ra Tiên Phật và trần tục.
  Trần tục muốn thành phải đến Ta.
  Trần tục muốn thành Tiên Phật phải làm sao?
  Ngày xưa Phật thích Ca tu thành Đạo 80 năm bỏ xác,linh hồn về Niết Bàn.Còn ngày nay Phật Di Lạc dạy Ta tu sống mãi ở đời Thượng Ngươn Thánh Đức.Đây là điều mới mẽ của Tam Kỳ Phổ Độ.
  Chắc các Bạn sẽ không tin điều nầy.Vì từ ngày khai Đạo đến nay có thấy Ai tu mà sống mãi đâu.
  Nền văn minh lên cao điểm.Thì Đạo cũng lên điểm cao các bạn ạ.
  Trong cửu chuyễn hườn đơn,Thầy có chỉ rõ:
  Đến tam chuyễn hậu thiên ngưng giáng.
  Nhứt bộ thành ngọc bảng đề danh.
  Công phu khử trược lưu thanh.
  Linh đơn một phẫm trường sanh muôn đời.
  Trên đây là những lời đúng cho người Tu muốn sống đời Thánh Đúc,và sai đối với người ham muốn hưởng hạnh phúc ở cõi trần nầy.

Leave a Reply