Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”

Jan 19, 10 | | 14,870 views | 1 CommentShare |
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”tongiao

Con người là vật có “Linh-Hồn”
Làm chủ vạn vật bởi trí khôn,
Muốn được tối linh nên học ĐẠO;
Hiệp vầy Tôn Giáo để sanh tồn.

Tồn đức tin đi vào Tôn Giáo,
Hiệp vầy đoàn kiểm thảo lương tri .
Tôn-Giáo là cửa Trường-Thi,
Tâm-Linh muốn giác phải đi vào Trường.
Cửa Tôn-Giáo nhiều đường nhiều lối,
Tùy căn cơ qui hội tín đồ,
Tôn-Giáo có nhỏ, có to;
Nhỏ to trình độ, nhiều lò luyện thi .
Tôn Giáo chia nhiều chi, nhiều chổ,
Để lọc lừa trình độ chúng sanh,
Tôn Giáo gốc có Ba nhành
Từ nguồn Đại-Đạo chia thành “Tam-Gia”

tongiao1

Từ Thái-Cực gọi là “Nhứt Khí
Nhứt khí phân ngôi vị “Tam Thanh”
Phật, Thánh, Tiên đã lập thành;
Ban truyền xuống thế ĐẠO lành phân Ba
Ngôi Thái Cực, Chúa CHA Chưởng Quản
PHẬT, THÁNH, TIÊN quyền hạn Ba Ngôi,
Quyền năng giáo dục con người;
Nhứt kỳ Phổ Độ” Đạo Trời chưa phân.
Người Thượng Cổ xuống trần chơn chất,
Mảnh Linh-Hồn trong sạch “Nguyên-Linh”
Vào đời điêu luyện tánh tình;
Đường xưa lối cũ, Tâm-Linh qui hồi
Lần lần sang cuộc đời Trung Cổ,
Người sanh đông lố nhố lao nhao,
Bất hòa tranh lấn cùng nhau;
Tranh ăn giành sống máu đào tuôn rơi.
Động từ bi, lòng Trời cứu độ,
Đệ Nhị Kỳ” bảo hộ giống Trời,
Thích-Ca, Lão-Tử ra đời;
Còn thêm Khổng-Tử dạy người nhơn luân.

tongiao2

Ba Tôn Giáo độ trần về ĐẠO,
ĐẠO là nguồn Đại-Tạo, Đại Linh
Bao gồm Tôn-Giáo trọn Tình,
Lần lần biến chuyển lập thành “Năm Ngôi
Sang “Ngũ Giáo” Đạo Trời quảng độ,
Phân Năm Phương Đạo trổ “Ngũ Hành
PHẬT, TIÊN, THẦN, THÁNH, NHƠN sanh;
Gọi là “Ngũ Lão” năm nhành Đạo cao .
Đệ Tam Kỳ” bước vào mạt hạ,
Quả địa cầu tai họa dập dồn,
Con người lợi dụng trí khôn;
Gây ra nhân quả chập chồng khổ đau.
Lòng trời Phật nao nao thương xót,
Khai “Tam-Kỳ” cứu vớt nguyên linh,
Ba màu, năm sắc, đồng tình;
Chuyển cơ Phổ Độ lập thành “ĐẠO CAO
Qui Tam giáo một màu một cội,

Đại-Linh-Quang” mở lối qui nguyên,
Phóng Thiên-Linh-Điển diệu huyền;
CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO chơn truyền Kỳ Ba.

tongiao3

Nói tóm lại, gọi là “Tôn Giáo”
Bao nhiêu nhành, gốc ĐẠO mà thôi
ĐẠO là Chơn-Lý nơi Trời,
Ban truyền Quyền-Pháp cứu đời khổ đau .
Dù Tôn-Giáo có cao, có thấp
Cũng đừng tranh đừng chấp danh từ,
Nhớ rằng ĐẠO gốc Chí-Hư,
Bao trùm Tôn-Giáo cũng như Một Nhà
Qui Tôn-Giáo, ruột rà thân thuộc,
ĐẠO một nguồn, Đại Cuộc trường tồn,
ĐẠI-LINH, ĐẠI-TẠO, ĐẠI-HỒN;
Tình Thương bao phủ Càn Khôn muôn đời
Người Tôn-Giáo biết rồi nguồn gốc,
Gốc Linh-Hồn, cội phúc muôn năm,
Hiệp qui vào một “Chơn-Tâm
Tình-Thương một gốc thâm thâm diệu huyền
Nguồn Tôn-Giáo chơn truyền thấu rõ,
Chẳng phân chia xanh đỏ trắng vàng,
CAO ĐÀI, ĐẠI ĐẠO, NGỌC HOÀNG;
Giáng trần chỉ rõ một đàng qui nguyên.

Qui Nguyên Tam-Giáo trở về nguồn,
Ngũ-Lão, Ngũ-Chi, có một khuôn,
Khuôn ĐẠO bao trùm muôn vạn giáo;
Con người giác ngộ rộng Tình Thương.

Cố Đạo Trưởng Thiện Trung
Trích: Tiểu Sử và Nhiệm Vụ của Cửu Vị Tiên Nương trong Tam Kỳ Phổ Độ – Ấn bản 2005


Xem các bài viết trích cùng sách:

Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Comments (1)

 

  1. “Này chư hiền đệ! Bần đạo muốn nhắc lại Đạo là Đạo chớ Đạo không là tôn giáo.

    Nho, Thích, Lão là Đạo. Cái khung tôn giáo đã được người đời đóng ra để sinh hoạt truyền bá chủ thuyết trong một xã hội, quốc gia nào đó. Ví dụ: như thời chiến quốc hay thời loạn lạc của Việt Nam ngày nay. Chớ thực sự Đạo là Đạo. Còn đức… hiếu sinh là còn vũ trụ càn khôn vạn vật. Từ cái to tát kia cho đến cái tế vi này cũng ở trong cái Đạo. Đạo là Thiên, là tâm, là con người, nên chi con người phải là con người đạo đức. Trong sự dưỡng dục này, muốn lên đến cõi bất sanh bất diệt phải hướng về tâm linh. Lẽ tuần huờn là vậy, không một mảy may nào thoát khỏi luật tuần huờn.”

    Giáo-Tông Đại-Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh, 3-10-1972

Leave a Reply