Sấm Giảng Người Đời – Phần thứ sáu

Jan 19, 10 | | 3,358 views | Comments Off on Sấm Giảng Người Đời – Phần thứ sáuShare |

Download MP3 or Play MP3 online:

Sấm Giảng Người Đời 1/8
Sấm Giảng Người Đời 2/8
Sấm Giảng Người Đời 3/8
Sấm Giảng Người Đời 4/8
Sấm Giảng Người Đời 5/8
Sấm Giảng Người Đời 6/8
Sấm Giảng Người Đời 7/8
Sấm Giảng Người Đời 8/8


SVBK


Thương thay trần hạ đời nầy,

Nói cho bài niệm đặng mà giải khuây.

Niệm Phật như thể trồng cây,

Vun phân tưới nước thì cây đôm chồi.

Ai mà niệm Phật thả trôi,

Cũng như cây bén mà mình nhổ lên.

Lập vườn muốn lập cho nên,

Đặng nhiều cây nhánh vững bền dài lâu.

Ở đời ít kẻ lo âu,

Niệm Phật ít tiếng câu mâu nhiều lời.

Mảng lo tranh đấu sớm trưa,

Tụng kinh niệm Phật càng ngày càng tiêu.

Hạ ngươn gian ác rất nhiều,

Thiên Đình ngày muốn xử tiêu cho rồi.

Minh Vương không xiết hỡi ôi,

Lo mưu định kế cứu rày Hạ Ngươn.

Liền qua Tây Vức Linh Sơn,

Cầu Phật giải cứu cõi trần hạ Ngươn.

Chư Phật đến trước đơn trì,

Tâu cùng Ngọc Đế chớ hờn chúng sanh.

Để cho Phật dạy làm lành,

Chừng nào chẳng đặng sẽ hành bịnh căn.

Thiên đình thôi mới phán rằng:

“Ta muốn hủy hết vạn dân đời nầy”

Dương trần hung ác lắm thay,

Nhơn sao Bồ Tát xin rày làm chi.

Chư Phật mới tấu một khi,

“Chúng sanh dại lắm nhiều khi lỗi lầm”

Minh Vương lụy nhỏ ròng ròng,

Thương đời không Chúa lỗi lầm thâm đa.

Mới qua cầu lịnh Thích Ca,

“Tâu cùng Ngọc Đế thứ tha dân nhờ”.

Ngọc Hoàng nghe tấu ngẩn ngơ,

Chư Thần vào tấu thiên cung cho tường.

Minh Vương cậy khắp bốn phương,

Dạy bảo xuống cõi Trung Ương tu trì.

Cúi xin ngọc Đế xét suy,

Dương trần nhiều kẻ dậy thì tu thân.

Ngọc Hoàng phán rõ nguồn cơn,

Minh Vương vốn thiệt là vua nhơn từ.

Thôi thôi tha thứ trần gian,

Vì lòng Bồ Tát với chàng Minh Vương.

Chư Phật về cõi Tây Phương,

Nói cho Minh Đế tỏ tường trước sau.

Minh Vương hết khúc quặn đau,

Cậy Tiên cùng Phật mau đi dạy trần.

Phật Tiên thôi mới đổi phiên,

Xuống ngay trần thế giả người bần nhơn.

Giả Điên rồi lại giả Khùng,

Cơ hàn rách rưới rất nên thảm sầu.

Lắt lẽo nào có ở đâu,

Mặc tình trần hạ nào đâu ép mình.

Thế gian nhiều kẻ chê cười,

Chê rồi lại mến; cười rồi lại ưa.

Bây giờ chẳng khác như xưa,

Có ông Tiều Lão ngăn ngừa Đế Vương.

Có Tiều thì biết ngõ đường,

Không Tiều thì mắc tai ương hoài hoài.

Đến đâu thiên hạ an bài,

Hết tai hết họa hết loài tà tinh.

Hết đau hết nhức trong mình,

Cho nên bá tánh theo nầy Tiều đi.

Có người niệm Phật từ bi,

Tiều có biết gì thiết tướng hô binh.

Niệm Phật trừ chẳng đặng tin,

Lại mắng lại nhiếc lại la om sòm.

Thời là chứng bịnh phải mòn,

Thuốc kia đôi muỗng uống tiêu bịnh lành.

Ác nhơn khác thể chỉ mành,

Cầu Trời khẩn Phật có lành chi đâu.

Phật cứu chẳng đặng khó âu,

Tại mình bạc ác chịu sầu lao đao.

Phật thương trần hạ xiết bao,

Cứ lo khuyên bảo sao dân bạc tình.

Hễ là niệm Phật tụng kinh,

Quan Âm Đạo Sĩ chứng minh cho mình.

Khỏi sa vào chốn Diêm Đình,

Ta bà non núi mầu linh thế trần.

Núi non ngàn dặm cũng gần,

Dầu đi biển Bắc non Tần sá bao.

Tu niệm thì đặng thái bình,

Đi đâu cũng có Thần linh hộ mình.

Khuyên hết lớn nhỏ ai ai,

Giữ theo lời dạy nai mai coi đời.

Cũng đừng bẻ nạn chống Trời,

Sa vào chiến trận uổng đời bớ dân.

Xem đi xét lại mấy lần,

Từ Tý đến Mẹo không bình không an.

Từ Mẹo đến Ngọ đa đoan,

Mùi Thân thiên hạ mới an cửa nhà.

Quí Dậu có Phật Ta bà,

Thái bình bá tánh nhà nhà ấm no.

Phật Tiên hết dạ cần lo,

Dạy khuyên già trẻ cứ lo tu trì.

Rủ nhau niệm Phật từ bi,

Cứ lo niệm Phật tụng kinh cho bền.

Thì là trần hạ khỏi nàn,

Cảm thương Sư Vãi nay mai đi hoài.

Đi cho đến nỗi đất chai,

Đến đâu dạy đó chẳng nài lao thân.

Người đà hết dạ ân cần,

Già trẻ sao chẳng tu thân mà nhờ?

Nghe qua rồi lại làm ngơ,

Ngày sau chẳng khác chỉ tơ rối cuồn.

Làm sao mà gỡ cho suông?

Cậy ông Sư Vãi gỡ cuồn mở cho.

Tu hành thời phải cần lo,

Ơn Cha nghĩa Mẹ phải toan lo đền.

Ơn Thầy nghĩa tớ đừng quên,

Xử nên tròn nghĩa mới nên con người.

Vô tình nhiều đứa chê cười,

Thấy ai tu niệm kiếm lời biếm chê.

Đứa ngang nó lại cười rè:

“Thầy mày sau lại

Comments are closed.