MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

Jan 16, 10 | | 4,632 views | No CommentsShare |


1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục vọng dễ sanh

2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy

3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo. (Xem Video Điều 3 & 4)

4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo

6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa

7. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng

8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ

9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động

10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả

YouTube Preview ImageBởi vậy, ĐỨC PHẬT dạy:

phat

LẤY BỊNH KHỔ LÀM THUỐC THẦN
LẤY HOẠN NẠN LÀM GIẢI THOÁT
LẤY KHÚC MẮC LÀM THÚ VỊ
LẤY MA QUÂN LÀM BẠN ĐẠO
LẤY KHÓ KHĂN LÀM THÍCH THÚ
LẤY KẺ TỆ BẠC LÀM NGƯỜI GIÚP ĐỠ
LẤY NGƯỜI CHỐNG ĐỐI LÀM NƠI GIAO DU
COI THI ÂN NHƯ ĐÔI DÉP BỎ
LẤY SỰ XÁ LỢI LÀM VINH HOA
LẤY OAN ỨC LÀM CỬA NGÕ CỦA ĐẠO HẠNH


Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Đức Thế Tôn thực hiện huệ giác Bồ Đề ngay trong sự trở ngại, như Uông Quật hành hung, Đề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại lại làm sự tác thành cho ta???

Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại ập đến thì không thể ứng phó . Chánh pháp chí thương vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!

LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI
Trích: Triểu Sử và Nhiệm Vụ của Cửu Vị Tiên Nương trong Tam Kỳ Phổ Độ – Ấn Bản 2005Xem các bài viết trích cùng sách:

Đức Diêu Trì Kim Mẫu và Đạo Cao Đài
Cửu Vị Tiên Nương – Tiểu Sử và Nhiệm Vụ
Ý NGHĨA CỦA “ĐẠO”
Ý NGHĨA CỦA “TÔN GIÁO”
ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Đấng Tạo Hóa
ĐẠO LÀ GÌ?
Phải Thương Đồng Loại
TU LÀ GÌ?
Ta có nên TU một mình không?
Tại Sao Ta Phải Lập Công Quả?
Kinh Kệ
Phạm Vong Cần Phải Cầu Siêu
Cúng Tế
Kiếp Người
Luận Về Sự Chết
Kiếp Luân Hồi
Nhơn quả
Phật Thầy Tây An
MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY
Mười Điều Tâm Niệm
Người Trở Về Từ Cõi Chết (Bác Sĩ Trần Văn Quốc đắc vị chơn thường Đạo Sĩ)
Quê Hương Xưa
Thi Bài Quê Hương Xưa


Xem các bài viết đã đăng cùng thể loại (same category)


Leave a Reply