KINH SÁM HỐI

Jan 14, 10 | | 141,511 views | 52 CommentsShare |
Kinh này tụng ngày Sóc Vọng, còn ngày thường lỡ có lầm lỗi điều chi, tụng kinh xin tội.

(Tâm Duyên khuyên: Nên đọc mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày mới để tự nhắc nhở mình tránh làm những điều lầm lỗi, hơn là đọc xưng tội)


Download KINH SÁM HỐI 1 – Play:
Download KINH SÁM HỐI 2 – Play:
Download KINH SÁM HỐI 3 – Play:
Download KINH SÁM HỐI 4 – Play:


download: SÁM – HỐI KINH * THANH – TỊNH PHẨM


Kinh Sám Hối và Tranh Minh Họa 4 màu

YouTube Preview Image


(Giọng Nam-Xuân)


Cuộc danh lợi là phần thưởng quí,
Đấng Hóa-Công xét kỹ ban ơn
Lòng đừng so thiệt tính hơn
Ngày đêm than thở dạ hờn ích chi.
Người sang cả là vì duyên trước
Kẻ không phần luống ước cầu may
Sang giàu chẳng khác như mây
Khi tan khi hiệp đổi xây không thường.
Việc sanh tử như đường chớp nhoáng
Bóng quang âm ngày tháng dập dồn
Giữ cho trong sạch linh hồn
Rèn lòng sửa nết đức tồn hậu lai.
Điều họa phước không hay tìm tới
Tại mình dời nên mới theo mình
Cũng như bóng nọ tùy hình
Dữ lành hai lẽ công bình thưởng răn
Khi vận thới lung lăng chẳng kể
Lúc suy vi bày lễ khẩn cầu
Sao bằng ở phải buổi đầu,
Thần minh chánh trực có đâu tư vì.
Người làm phước có khi mắc nạn,
Kẻ lăng loàn đặng mạng giàu sang.
Ấy là nợ trước còn mang,
Duyên kia chưa dứt còn đang thưởng đền.
Nếu vội trách người trên thì đọa
Cũng có khi tai họa trả liền
Đó là báo ứng nhãn tiền
Mau thì mình chịu lâu truyền cháu con.
Lo danh vọng hao mòn thân thể
Ham làm giàu của để bằng non.
Một may nhắm mắt đâu còn
Đem vàng chuộc mạng đổi lòn đặng chăng.
Trên đầu có bủa giăng Thần Thánh,
Xét xem người tánh hạnh dữ hiền
Làm lành đặng hưởng phước duyên
Trong lòng nham hiểm lộc quyền giảm thâu.
Đừng tính kế độc sâu trong dạ
Mà gổ ganh oán chạ thù vơ
Trái oan nào khác mối tơ
Rối rồi không gỡ bao giờ cho ra.
Thấy hình khổ dạ ta đâu nỡ
Khuyên làm lành trừ đỡ tội căn
Quấy rồi phải biết ăn năn
Ở cho nhân hậu chế răn lòng tà.
Hãy có dạ kỉnh già thương khó
Chớ đem lòng lấp ngõ tài hiền
Xót thương đến kẻ tật nguyền
Đỡ nâng yếu thế binh quyền mồ côi.
Làm con phải trau giồi hiếu đạo
Trước là lo trả thảo mẹ cha
Lòng thành thương tưởng ông bà
Nước nguồn cây cội mới là tu mi.
Giá trong sạnh nữ nhi trượng tiết,
Giữ cho tròn trinh liệt mới mầu.
Ở sao đáng phận đạo dâu
Thờ chồng tiết hạnh mới hầu gái ngoan.
Đừng có cậy giàu sang chẳng nể
Không kiên chồng khi dể công cô
Ấy là những gái hung đồ
Xúi chồng tranh cạnh hồ đồ sân si.
Tánh ngoan ngạnh không vì cô bác
Thói lăng loàn bạn tác khinh khi
Ngày sau đọa chốn Âm-Ty.
Gông kiềm khảo kẹp ích gì rên la.
Người tai mắt đạo nhà khá giữ
Nghĩa anh em cư xử thuận hòa
Vẹn tròn đạo cả giềng ba
Kính anh mến chị thì là phận em.
Trên thương dưới xét xem kẻ nhỏ,
Lúc lâm nàn chớ bỏ tránh xa.
Cũng là một gốc sanh ra
Gồm bao nâng đỡ ruột rà thương nhau.
Người trung trực lo âu nợ nước
Hưởng lộc vua tìm chước an bang
Chớ làm con giặc tôi loàn
Thuế sưu đóng đủ đừng toan kế tà.
Phận làm tớ thật thà trung tín
Với chủ nhà trọn kính trọn ngay
Áo cơm no ấm hằng ngày
Của người châu cấp ơn dày nghĩa sâu.
Đừng gặp việc câu mâu biếng nhác
Mà quên lời phú thác dặn dò
Trước người giả bộ siêng lo
Sau lưng gian trá so đo tấc lòng.
Phải chừa thói loài ong tay áo,
Bớt học đòi khỉ dạo dòm nhà.
Gìn lòng ngay thẳng thật thà
Nói năng minh chánh lời ra phải nhìn.
Chớ quyệt ngữ mà khinh kẻ dại
Đừng gian mưu hảm hại người hiền
Anh em bằng hữu kết nguyền,
Một lòng tin cậy phải kiêng phải vì.
Chẳng thấy khó mà khi mà thị
Gặp người giàu mà vị mà nâng
Dầu khi gặp lúc gian truân
Cũng đồng giúp ích chớ đừng mặt ngơ.
Làm người phải kỉnh thờ Thần, Thánh,
Giữ lời nguyền tâm tánh tưởng tin,
Hễ là niệm Phật tụng kinh
Rèn lòng sửa nết khá in như nguyền.
Chừa thói xấu đảo điên trong dạ
Muôn việc chi chẳng khá sai lời.
Dối người nào khác dối Trời
Trời đâu dám dối ra đời ngỗ ngang.
Chớ lầm tưởng trong hang vắng tiếng
Mà dể duôi sanh biếng lăng loàn
Con người có trí khôn ngoan
Tánh linh hơn vật biết đàng lễ nghi.
Phải cho biết kỉnh vì trên trước
Đừng buông lời lấn lướt hồ đồ
Thuận cùng chú bác cậu cô,
Bà con chòm xóm ra vô khiêm nhường.
Thấy già yếu hẹp đường nhượng tránh
Đừng chỗ đông buông tánh quá vui
Cợt người ra dạ dể duôi.
Sanh điều xích mích đâu nguôi dạ hờn.
Khi tế tự chớ lờn chớ dể
Việc quan, hôn thủ lễ nghiêm trang
Gìn lòng chẳng khá lăng loàn,
Lễ nghi vẹn giữ vững vàng chớ quên.
Giàu sang ấy ơn trên giúp sức,
Phước ấm no túc thực túc y
Thấy người gặp lúc tai nguy
Ra tay tế độ ấy thì lòng nhơn.
Thương đồng loại cũng hơn thí bạc
Thấy trên đường miểng bát, miểng chai
Hoặc là đinh nhọn, chông gai,
Mau tay lượm lấy đoái hoài kẻ sau.
Ấy làm phước khỏi hao khỏi tốn.
Chẳng có đâu mòn vốn thâm tiền
Bắc cầu đắp sửa đường liền
Kẻ qua người lại bước yên gọn gàng.
Thi ân hậu bạc ngàn khó sánh
Rán tập thành sửa tánh từ hòa
Việc lành chẳng khá bỏ qua
Tuy rằng nhỏ nhít cũng là công phu.
Năng làm phải, nhựt nhu ngoạt nhiễm
Lâu ngày dồn tính điếm có dư
Phước nhiều tội quá tiêu trừ
Phép Trời thưởng phạt không tư chẳng vì.
Thấy lỗi mọn chớ nghi chẳng hại
Thường dạn làm tội lại hằng hà
Vì chưng tựu thiểu thành đa.
Họa tai báo ứng chẳng qua mảy hào.
Giữa bụi thế giữ sao khỏi vấy
Biết ăn năn xét lấy sửa lòng.
Làm người nhơn nghĩa xử xong
Rủi cho gặp lúc long đong chẳng sờn.
Hễ biết nghĩa thọ ơn chẳng bội
Giúp cho người chớ vội khoe ra,
Việc chi cũng có chánh tà
Làm điều phải nghĩa lánh xa vạy vò.
Khi gặp chuyện khá dò xét cạn
Liệu sức mình cho hẳn sẽ làm,
Chớ đừng thấy của dấy tham
Giục người làm quấy ắt cam đồng hình.
Ở ngay thẳng Thần minh bảo hộ,
Nết xéo xiên gặp chỗ rạt tù,
Trong đời rất hiếm võ phu
Lường cân, tráo đấu, dối tu cúng chùa.
Còn hoi hóp tranh đua bay nhảy
Nhắm mắt rồi phủi thảy lợi danh
Lương tâm thường xét cho rành,
Của không phải nghĩa chớ sanh lòng tà.
Người quân tử chẳng thà chịu khổ
Đâu làm điều nhục tổ hổ tông?
Đứa ngu thấy của thì mong
Không gìn ti lỗi phép công nước nhà.
Bày chước độc, xúi ra việc quấy
Tổn cho người mà lấy lợi riêng
Hễ nghe khua động đồng tiền
Sửa ngay làm vạy không kiêng chút nào.
Người nghèo khổ biết sao than kể,
Kẻ lễ nhiều cậy thế ỷ quyền,
Làm quan tính kế đảo điên
Gạt thâu gia sản, đất điền của dân.
Thả tôi tớ thôn lân húng hiếp
Bức gái lành, ép thiếp đòi hầu
Trong lòng mưu chước rất sâu
Mai sau suy sụp đáo đầu ra chi.
Gái xướng kỵ, trai thì du đãng
Phá tan hoang gia sản suy vi
Làm người phải khá xét suy
Của rơi chớ lượm, tham thì phải thâm.
Còn một nỗi gian dâm đại tội
Lấy vợ người làm lỗi tiết trinh
Tuy là Trời Đất rộng thinh
Mắt dường sao nháy chiếu minh lòng người.
Lương tâm biết hổ ngươi chừa lỗi
Mới biệt phân sừng đội lông mang
Việc lành, việc dữ đồn vang
Tuy là khuất bóng xương tan tiếng còn.
Gái tiết hạnh giữ tròn danh giá
Chớ học đòi mèo mả gà đồng
Làm điều nhục nhã tổ tông
Tiếng nhơ giặt rửa biển sông đặng nào.
Trai trung hiếu sửa trau ba mối
Đừng buôn lung lầm lỗi năm hằng
Hung hoang ti báo nghiệt căn
Kẻ chê người thị không bằng cỏ cây.
Thà tiết kiệm hằng ngày no đủ
Tánh siêng năng lam lụ làm ăn.
Lòng chừa biếng nhác kiêu căng
Của tiền lãng phí không ngằn phải tiêu.
Lòng Trời Đất thương đều muôn vật
Đức háo sanh Tiên, Phật một màu,
Thượng cầm, hạ thú lao xao
Côn trùng, thảo mộc, loài nào chẳng linh.
Nó cũng muốn như mình đặng sống
Nỡ lòng nào tuyệt giống dứt nòi
Bền công kinh sách xem coi
Vô can sát mạng thiệt thòi rất oan.
Chớ kiếm thế gọi ngoan xảo trá
Lưới rập chim, thuốc cá, đốt rừng
Thương thay phá noãn lẫy lừng
Tội căn báo ứng biết chừng nào an.
Lại có kẻ hung hoang ác nghiệc,
Cướp giựt rồi chém giết mạng người
Đoàn năm, lũ bảy dạo chơi
Hiếp người lương thiện, phá đời hại dân.
Tua khá tưởng thương lần nòi giống
Hãy xét vì mạng sống khó cầu
Cũng đừng bài bạc lận nhau
Rủ ren rù quến, lấy sâu ăn đầu.
Phải hiểu biết máy sâu họa kín
Thánh, Thần đâu tư lịnh bỏ qua
Thường ngày tuần khắp xét tra
Phạt người hung ác đọa sa A-Tỳ.
Sống dương thế hành thì căn bịnh
Xui tai nàn dấp dính theo mình.
Ăn năn khử ám hồi minh
Từ bi Trời Phật rộng tình xét cho.
Đừng cố oán thầm lo gây họa
Đem lòng thù hăm dọa rắp đường
Đốt nhà, tháo cống, phá mương,
Nước tràn lụt ngập ruộng vườn tan hoang.
Thêm liều mạng đặng toan đổ tội
Cho người hiền chịu lỗi vương mang
Khi hồn lìa khỏi trần gian
Hóa ra ngạ qủy cơ hàn khổ thân.
Đời nhiều kẻ khi Thần thị Thánh
Ám muội lòng tánh hạnh gỗ ganh
Thấy ai làm phải làm lành
Xiểm gièm cho đặng khoe danh của mình.
Lại còn có tánh tình hiểm độc
Xúi phân chia thân tộc ruột rà
Làm cho chồng vợ lìa xa
Cả đời nghiệt báo oan gia chẳng rời.
Muốn tránh đặng khỏi nơi tội quá
Lánh kẻ tà chẳng khá nên gần
Thí tiền, thí bạc, chẩn bần,
Người đau thí thuốc, Thánh, Thần phước ban.
Đêm thanh vắng chớ toan mưu dối
Xúi trẻ thơ lầm lỗi ngỗ ngang
Âm-Đài gông trống sẵn sàng
Chờ khi thác xuống hổ mang hành hình.
Các thơ truyện huê tình xé hủy
Kẻo để đời làm lụy luân thường
Nói lời tục tỉu không nhường
Tội hành cắt lưỡi trăm đường ghê thay!
Lại có kẻ miệng ngay lòng vạy
Tới làm chùa, dối cậy in kinh
Ăn gian xớt bớt cho mình
Dầu qua dương pháp, luật hành Diêm-Vương
Thêm những sãi giả nương cửa Phật
Của thập phương châu cấp thê nhi
Ngày sau đọa lạc Âm-Ty
Thường thường khảo kẹp chẳng khi nào rời.
Thấy giấy chữ rớt rơi lượm lấy
Đốt ra tro bỏ chảy giòng sông
Thủy triều vận tải biển đông
Lòng hằng dường ấy phước đồng ăn chay.
Chịu cực khổ đắng cay biết mấy
Cuốc, cày, bừa, gieo, cấy gặt đong.
Làm ra lúa gạo dày công
Dầm mưa dan nắng kẻ nông nhọc nhằn.
Nhờ Diêm-Đế đức cao ân nặng
Tìm lúa khoai người đặng no lòng
Ngày ngày vọng niệm chớ vong
Chẳng nên hủy hoại mới phòng khỏi hoang
Chớ hiểm độc dạ lang lần lựa
Nhơn thất mùa bế vựa gắt gao
Chờ khi lúa phát giá cao
Khai ra bán mắc Trời nào dung cho.
Ơn trợ giúp khá lo đền báo.
Giữ vẹn tròn nghĩa đạo với đời
Túng cùng vay mượn của người
Vui lòng tính trả vốn lời cho kham.
Chớ oán chạ tham lam ngược ngạo
Bội nghĩa ân trở tráo chước sâu
Luân hồi thưởng phạt rất mầu
Chuyển thân tái thế ngựa trâu công đền.
Người phú túc vun nền âm đức
Lấy lòng nhơn giúp sức trợ nghèo
Chớ sanh chước hiểm hẹp eo
Lời tăng quá vốn kẻ nghèo xiết than.
Làm mặt phải bạc ngàn cúng Phật
Ép kẻ nghèo cố đất cầm vườn
Phật Trời nhơn vật đồng thương
Có đâu hưởng của bất lương mà mời.
Phận làm chủ lấy lời nhỏ nhẹ
Mà nghiêm trừng mấy kẻ tôi đòi,
Đừng lòng nham hiểm hẹp hòi,
Buông lời chửi rủa đòn roi không từ
. Tánh độc ác tội dư tích trữ
Chốn Âm-Cung luật xử nặng nề
Đánh đòn khảo kẹp gớm ghê
Hành hình khổ não chẳng hề nới tay.
Miền âm cảnh nhiều thay hình lạ
Cõi dương trần tội quá dẫy đầy
Thánh-Hiền kinh sách dạy bày
Lòng người ám muội lỗi gây ra hoài.
Kẻ lỗ mãng chê bai khinh dễ
Rằng thác rồi còn kể ra chi
Nhãn tiền trả quả tức thì
Tội dư con cháu một khi đền bồi.
Chớ quấy tưởng luân hồi phi lý
Mà hung hăng chẳng nghĩ chẳng suy
Thi hài như gỗ biết gì
Linh hồn là chủ thông tri việc đời.
Lúc chung mạng dứt hơi, hồn xuất
Quỉ vô thường sẵn chực đem đi
Dắt hồn đến chốn Âm-Ty
Xét xem công quả chẳng ly mảy hào.
Người lương thiện ra vào thông thả
Kẻ tội nhiều đày đọa rất minh
Phật, Trời phép lạ hiển linh
Hành cho tan xác hườn hình như xưa.
Con bất hiếu xay cưa đốt giã
Mổ bụng ra phanh rã tim gan,
Chuyển thân trở lại trần gian
Sanh làm trâu chó đi mang lông sừng.
Kìa những gái lẫy lừng hạnh xấu
Bỏ vạc đồng đốt nấu thảm kinh
Vì chưng trinh tiết chẳng gìn
Có chồng còn lại ngoại tình với trai.
Kẻ tham lợi cột mai cột mối
Chuốt trau lời giả dối ngọt ngon
Dỗ dành, rù quến gái non
Làm hư hoại tiết cháu con nhà người.
Lòng lang độc vui cười hớn hở
Chốn Diêm-Đình phạt quở trừng răn
Gông kềm khảo kẹp lăng xăng
Hành cho đáng kiếp tội căn đã làm.
Ngục đao kiếm cầm giam phạm ác
Tánh gian dâm hành phạt gớm ghê
Giáo gươm bén nhọn tư bề
Chém đâm máu chảy tràn trề ngục môn.
Hành đến chết hườn hồn sống lại
Cho đầu thai trở lại thanh lâu
Ngày đêm đưa rước chực chầu
Công bình Thiên-Đạo phép mầu chí linh.
Móc nhọc vắt treo mình nhỏng nhảnh
Cối đạp đồng rất mạnh giã dần
Ấy là phạt kẻ lường cân
Đo gian, đong thiếu, Thánh Thần chẳng kiêng.
Bầy chó dữ mang xiềng chạy đại
Thấy tội nhơn xúm lại phân thây
Hình nầy phạt kẻ dại ngây
Khinh khi Tam Giáo đọa đày thế ni.
Ao nước nóng sôi thì sục sục
Dầm cho người rã rục thịt xương
Cũng vì lòng dạ vô lương
Đệ huynh bất mục chẳng thương đồng bào.
Nhiều gộp núi như đao chơm chởm
Thấy dùn mình táng đỡm rất ghê
Thây người máu chảy dầm dề
Tiếng la than khóc tư bề rùm tai.
Phạt những kẻ sửa ngay ra vạy
Tớ phản thầy, tôi lại bất trung
Hành rồi giam lại Âm-Cung
Ngày đêm đánh khảo trăng cùm xiềng gông.
Hình bào-lạc cột đồng vòi vọi
Đốt lửa hồng ánh giọi chói lòa
Trói người vào đó xát chà
Vì chưng hung bạo đốt nhà bắn săn.
Có cọp dữ nhăn răng đưa vấu
Gặp tội nhơn quào quấu xé thây.
Ấy vì lòng dạ chẳng ngay
Giết người lấy của bị nay hình nầy.
Ao rộng lớn chứa đầy huyết phẩn
Xô người vào, lội lặn nhờm thay!
Tanh hôi mình mẩy vấy đầy,
Trồi lên hụp xuống gậy cây đánh đầu.
Để hành kẻ chứa sâu, lường của
Trù ếm người, chửi rủa tổ-tông,
Đồ dơ giặt đổ rạch sông,
Đương khi uế trược thẳng xông chỗ thờ.
Vào bếp núc chỗ nhơ không kể
Phơi áo quần chẳng nể Tam Quang
Buông lời tục tỉu dâm loàn
Lâu mau, nặng nhẹ, chịu mang tội nầy.
Ao rộng sâu chứa đầy giòi tửa
Hơi tanh hôi thường bủa lẩy lừng
Gạo cơm hủy hoại quen chừng
Phạt ăn dơ dáy mới ưng tội hình.
Cột trói ngược quá kinh rất lạ
Quỉ dạ xa đánh vả kẹp cưa
Vì chưng chửi gió mắng mưa
Kêu tên Thần, Thánh chẳng chừa chẳng kiêng.
Bàn chông nhọn liền liền đánh khảo
Tra tội nhơn, gian giảo, ngược ngang.
Hành người bế dịch, trợ hoang
Thừa năm nạn đói mưu toan bức nghèo.
Thành Uổng-tử cheo leo gớm ghiếc
Cầm hồn oan rên siếc khóc than
Dương gian ngỗ nghịch lăng loàn
Liều mình tự vận không màng thảo ngay.
Xuống Địa-Ngục đọa đày hành mãi
Đúng số rồi còn phải luân hồi
Hóa-Công xem xét đền bồi
Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn.
Cầu Nại-hà bắt giăng sông lớn
Tội nhơn qua óc rởn dùn mình
Hụt chơn ván lại gập ghình
Nhào đầu xuống đó cua kình rỉa thây.
Nhiều thứ rắn mặt mày dữ tợn
Ngóng cổ trông mắt trợn dòm người
Gắp thây nuốt sống ăn tươi
Vì bây thưa kiện móc bươi xúi lời,
Trong núi lửa bay hơi tanh khét
Linh hồn người đầy nghẹt trong ngoài
Phạt răn quến gái, dụ trai,
Bày ra thuốc độc, phá thai tuyệt loài.
Người ở thế mấy ai khỏi lỗi
Biết lạc lầm sám hối tội căn
Tu tâm sửa tánh ăn năn
Ba giềng nắm chặt, năm hằng chớ lơi.
Ngặt có kẻ tưởng Trời tin Phật
Mà trong lòng chẳng thật kính thành
Lâm nguy nguyện vái làm lành
Tai qua rồi lại dạ đành phụ vong.
Chớ thái quá đừng lòng bất cập
Phép tu hành luyện tập nhiều ngày
Làm lành, xem phải, nói ngay
Giữ ba điều ấy thiệt rày phước duyên.
Lời kệ sám di truyền khuyến thiện
Câu văn từ luận biện thật thà
Chẳng dùng những tiếng sâu xa
E không hiểu thấu diễn ra ích gì ?
Chớ buông tiếng thị phi khinh dể
Rán làm lành phước để cháu con
Làm người nhơn nghĩa giữ tròn
Muôn năm bóng khuất tiếng còn bay xa

Trích: KINH THIÊN ĐẠO


Xem online hay download: CHÚ GIẢI KINH SÁM HỐI – THIÊN VÂN (HIỀN TÀI QUÁCH VĂN HÒA)


ksh
Tìm hiểu Kinh Sám Hối có thể download để đọc online ở đây.


BÀI KHEN NGỢI KINH SÁM HỐI
(Giọng Nam-Xuân)


Nghe lời khuyến thiện rất may
Nguyện lòng niệm Phật ăn chay làm lành.
Ngày ngày tập sửa tánh thành
Đêm đêm tự tỉnh tu hành ăn năn.
Một là hối ngộ tội căn
Hai là cầu nguyện siêu thăng cửu huyền.
Đương sanh hạnh hưởng phước duyên
Trong nhà già trẻ liên miên thái bình
Sau dầu đến chốn Diêm-Đình
Linh hồn trong sạch nhẹ mình thảnh thơi.
Luân hồi trở lại trên đời
Tiền công thì cũng Phật Trời thưởng ban.
Cầu xin trăm họ bình an
Nước giàu dân mạnh thanh nhàn muôn năm./.

Trích: KINH THIÊN ĐẠO


KINH SÁM HỐI BẰNG TRANH 4 MÀU

SÁM-HỐI CẦU-AN

THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

SÁM-HỐI KINH * THANH-TỊNH PHẨM
Comments (52)

 

  1. xin gửi cho con mp3 của kinh sám hối ạ. bà nội con muốn nge mỗi tối. con xin chân thành cảm ơn ạ.
    mail của con ạ: 2262272958@qq.com

  2. phi thi loan says:

    vang em xin tam duyen cho phep em duoc in va cop de nghe kinh xam hoi cua chi em cam on chi nhieu a

Leave a Reply