Lời Hay Ý Đẹp

Jan 10, 10 | | 2,265 views | No CommentsShare |

Lo gầy dựng giàu sang phú túc,

Dẫu việc làm có lúc bất công;

Không điều đạo đức nghĩa nhân,

Miễn sao cho được trọn phần mà thôi.

Đó là mầm suy đồi phong hóa,

Đó là mầm vay trả, trả vay;

Đời ông cha hưởng đủ đầy,

Đời con cháu phải ăn mày gối rơm.

Người giác ngộ bảo tồn danh giá,

Không gây điều nhân quả tội tình;

Trọn đời trong kiếp phù sinh,

Tu thân hành thiện giữ gìn không lơi.

Đông Phương Chưởng Quản (30/08/1969)
Trích trong Lịch Đạo 2004


*****


lhydNgười đời thường cho là may với rủi khi có một việc gì xảy đến rồi thối quá cho mình. Không phải may rủi đâu chư hiền đệ muội. Mỗi trong cái may và cái rủi đó đều kết quả do nơi ý nghĩ lời nói và việc làm của mình, nó đã gây thành cái nhân trong quá khứ. Còn linh tâm đã hướng dẫn con người đến chân thiện mỹ và chân hạnh phúc vậy. Nếu ai đã gây nhiều tội lỗi ắt đã gieo nhiều nhân xấu, nhân xấu là oan khiên nghiệp chướng nhiều đã tạo những lớp màn vô minh che lấp điểm linh tâm, làm gì có được ánh sáng từ quang để hướng về chân hạnh phúc cho được

Đông Phương Chưởng Quản (14/02/1972)

Trích trong Lịch Đạo 2004Leave a Reply