Chỉ một chữ TÂM

Jan 9, 10 | | 24,666 views | No Comments



Share |





Tâm 4

Phàm hay Thánh suy ra cho tột,
Phật hay ma chỉ một cái tâm;
Tâm là thiện ác khởi mầm,
Siêu thăng cũng đó, đọa trầm là đây

Người đem cái tâm nầy biện luận,
Dầu đạo đời cảm ứng không sai;
Muôn kinh ngàn điển xưa nay,
Khuyên đời độ chúng không ngoài cái tâm

Nói thì dễ mà làm rất khó,
Mình dối mình nào có hay đâu;
Tâm thường điên đảo vọng cầu,
Phật Tiên cũng muốn công hầu cũng ham

Đông Phương Chưởng Quản (26/10/1973)


tam 3




Leave a Reply