10 CỬA ĐỊA NGỤC – Điện thứ 2

Jan 6, 10 | | 6,350 views | No Comments



Share |






1

Sở dân vương làm chủ quạt đại địa ngục.

Đến đây thọ tội đều do cái nhân sát sanh. Lúc sanh tiền tạo tác sát nghiệp vô lượng vô biên, chịu lấy tội hình lúc như lúc sanh tiền đã tạo các nghiệp này, giết nó như thế nào thì phải bị giết như thế ấy trong kinh nói: người đọa vào quạt địa ngục này lúc sanh tiền rất vui thích sát sanh.

Đã tạo tội nghiệp đến, nếu có phân biệt thượng, trung, hạ, thì địa ngục này cũng có thượng, trung, hạ. Nói chung là tất cả đều tùy theo nghiệp lực nặng nhẹ chịu một mỗi quả báo, chịu nhiều chỗ thọ báo cho đến 16 chổ nếu còn có dư tội thì bị đọa vào địa ngục khác thọ dư báo, cho đến 100 hoặc 1000 năm mới thôi. Mà địa ngục này có 16 chổ khác nhau khác nhau mỗi một chổ so với mỗi một chổ càng thống khổ, giống như lưu liên quạt ngục liền nhau như dây chuyền, không khác các khổ hình liền nhau không gián đoạn.

2


27 28



Đứt khúc địa ngục là địa ngục đâm bụng: trong kinh lục dị tướng nói: phàm là người lấy tâm ác độc hại chúng sanh, lấy chĩa sắt đâm cá, giết hại các loài thủy tộc hoặc săn bắn cầm thú thì phải chuốc lấy tội báo đâm bụng, tội báo này chẳng những đâm bụng còn phải đâm khắp thân thể, đến khi máu thịt nát rã mới thôi, đau khổ thê thảm vạn lần. Gió thổi thì sống trở lại, phải chịu nhiều lần thọ tội báo, thống khổ không thể tả.

3 4


5 6



Kiếm kẹp địa ngục là địa ngục lá kiếm: Kinh khởi thế nói lúc sanh tiền không có lòng từ bi, xúi dục kẻ khác dùng dao gậy đánh nhau hoặc sai khiến chiến đấu, hoặc tụ tập đại chúng đấu nhau hoặc xâm phạm quốc độ, dẫn đến chiến tranh, sau khi chết đọa vào ngục này, cũng cố thế lực mạnh hiếp kẻ yếu đề cao cạnh tranh biến thành đấu tranh, đề cao đấu tranh biến thành chiến tranh. Bá tánh vô tội chịu lấy kiếp nạn trước chưa từng có, ngày nay địa cầu trở thành thôn địa cầu, xâm lược chiến đấu đều là việc không nên làm. Nhìn thấy địa ngục quả báo như thế, chúng ta nên bình tĩnh mà suy nghĩ, giá trị và ý nghĩa của đời người tại đâu.

7 8


9 10


Bạt thiết địa ngục là địa ngục kéo lưỡi: Thị phi đều là do cái miệng, khẩu nghiệp đã tạo, tội ác không có cùng tận, tội ác khổ nhiều thê thảm, bức họa đồ chỉ rõ là kéo lưỡi của tội nhân ra, dùng móc sắt kéo cày trên đất. Thọ tội khổ này khóc la kêu không ngừng, thọ tội này xong còn phải đọa qua ngục khác uống nước đồng sắt thiêu đốt cổ họng, kế đến thiêu đốt tim phổi gan ruột…Các thứ khổ sở bởi do miệng lưỡi đã tạo chủng chủng tội nghiệp, lại hủy bán Phật, hủy bán thánh hiền, tạo lời sanh sự dẫn đến sung đột, lường gạt người già yếu lương thiện, sau khi chết đều tránh không khỏi địa ngụ kéo lưỡi.

11 12


29 30


Tiên thác địa ngục là địa ngục roi vọt: Động vật tuy nhỏ cũng là một sinh mạng, cố ý dùng roi đánh hoặc dẫm đạp những đông vật nhỏ như kiến, tuy chúng nó không biết nói chuyện, chẳng có khả năng kháng cự, nhưng sự đau khổ của chúng nó cùng với người chẳng khác. Lúc còn sống chẳng có từ bi, sau khi chết bị roi vọt vào thân như bóng theo hình, 1 báo trả 1 báo, chúng ta phải đề cao cảnh giác.

13 14



Trước triệt địa ngục là địa ngục chém chặt: Con người vì muốn ăn ngon no bụng, thích ăn thịt có máu huyết hoặc giết hoặc chặt hoặc còn sống chặt đức từng miếng. Tạo tác xác nghiệp này sau khi chết đều phải chịu quả báo chém chặt, đích thật là tâm nghiệp quạ sự, tự nghiệp quả tác, nghiệp quả phân minh tự làm tự chịu.

15 16



Hàn băng địa ngục là địa ngục lạnh giá: Trong kinh lục dị tướng nói: ném chúng sanh đến chỗ đông lạnh, lạnh chết, thí như bắt cá đem các còn sống để cá trong phòng lạnh đông lạnh chết. Ngoài ra sau khi con người vừa mới tắt thở lật đật đem người chết cho vào phòng lạnh, điều này thật là bất nhân. Sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Ỷ thế hiếp người, khiến cho lòng người run sợ, cũng đọa vào địa ngục này. Ngày nay có nhiều bọn côn đồ, dùng thủ đoạn hăm dọa bức ép đối phương phải tuân theo, lại háo sắc uống rượu, sau khi chết khó mà thoát khỏi ngục này.

17 18



Ngạ quỷ địa ngục là địa ngục quỷ đói: Nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai. Đọa vào địa ngục này đều do chủng chủng lòng tham bỏn xẻn, do tham dục sở tạo, không hành pháp chúng sanh phải chịu khổ tự thiêu đốt lấy thân rất là khổ não, nước mắt như mưa kêu khóc rất là bi thảm than thở bi ai, gian nan thống khổ như trong họa đồ vậy. Quan Âm đại sĩ với lòng từ bi đến thí pháp cứu khổ cứu nạn nếu trong lúc mà có thể sanh lòng đại sám hối tức có thể rất mau thoát khỏi ngạ quỷ đạo.

19 20



Nùng huyết địa ngục là địa ngục máu mủ: Ngọc lực nói lúc sanh tiền kẻ ưa thích giết hại sanh linh động vật thì đọa vào địa ngục này. Động vật bị giết hại quan cảnh thật là tàn nhẫn máu chảy như nước, kêu rên đến chết thật là bi thảm. Nếu là con người lẻ nào chúng ta không phẩn nộ không báo thù chăng. Trong Ngọc Chuẩn Luận tha nói: người âm mưu đoạn tài sản của kẻ khác, thí dụ như tính kế lường gạt tài sản của người dà không biết chữ, khiến cho họ lẻ loi ôm hận mà chết, đây là điều tạo tội cực ác, giống như loài quỉ hút máu vậy, sau khi chết đọa vào địa ngục này đều phải trả nợ

21 22



Phẩn nĩu mê địa ngục là địa ngục hôi thúi: khắp nơi trong địa ngục này đều là phân nước tiểu và đồng nóng chẳng những mùi hôi thúi khó ngửi không thể tả. Trong phân có dòi, dòi cứng như kim cang, tội nhân ăn dồi, dồi vào trong thân, trước ăn cái môi kế ăn cái lưỡi tiếp tục ăn cổ họng, tim, phổi lá lách, ruột non, ruột già, gân, ăn hết tất cả máu thịt, như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm mới hết. Nếu người lúc sanh tiền thích ăn ruột bao tử của heo, bò dê, chó, đã uống rượu say sưa phạm lỗi lầm như ngỗ nghịch với cha mẹ, xâm phạm thân hữu, gian dâm với vợ của kẻ khác, bỏ bê sự nghiệp, dùng lời thô lổ mắng chửi người, đều đọa vào địa ngục này. Tuy rằng ngày nay khoa học kỷ thuật phát đạt, vật chất văn minh, tương phản lại đạo đức của con người càng ngày càng đọa lạc. Trong đời này chúng ta muốn hướng lên trên hoặc đọa xuống, tự mình phải nên phản tỉnh tư duy.

24


25


23 26


31


Họa sư GIANG DẬT TỬ và Hòa Thượng TINH KHÔNG





*******************************************************************************

Điện thứ 1
Điện thứ 2
Điện thứ 3
Điện thứ 4
Điện thứ 5
Điện thứ 6
Điện thứ 7
Điện thứ 8
Điện thứ 9
Điện thứ 10




Leave a Reply