Không Dính Gì Đến Quy Luật

Jan 2, 10 | | 13,463 views | No CommentsShare |


Bankei 2Đó là lý do tôi luôn luôn nói với mọi người: Hãy an trú trong Tâm Phật Bất sinh, ngoài ra không cần làm gì khác. Ngoài việc ấy ra, tôi không đặt ra một bảng quy luật nào đặc biệt bắt mọi người phải tuân hành. (tức Thanh quy, bảng ghi những quy luật mà các Thiền viện thường có, bắt Thiền sinh phải tuân theo khi gia nhập. ND) Tuy nhiên, vì mọi người đã tụ họp lại với quyết định hành Thiền mười hai cây hương mỗi ngày, tôi bảo họ cứ việc làm theo ý muốn hành Thiền 12 cây hương. Nhưng cái Tâm Phật Bất sinh không phải là chuyện những que hương. Khi quý vị an trú trong Tâm Phật, không bị mê muội, thì không cần tìm giác ngộ ở bên ngoài, khi ấy quý vị chỉ cần ngồi trong Tâm Phật, đứng trong Tâm Phật, ngủ trong Tâm Phật, thức dậy trong Tâm Phật – an trú trong Tâm Phật, thì trong mọi sinh hoạt hàng ngày, quý vị làm gì cũng là như Phật làm.

Còn về tọa Thiền, thì tọa (ngồi) chính là Tâm Phật đang ngồi một cách thoải mái, Thiền cũng chỉ là một tên khác của Tâm Phật. Khi Tâm Phật được an vị một cách ung dung thì đó là ý nghĩa của tọa Thiền. Bởi thế khi quý vị an trú Bất sinh, thì tất cả các thời đều là tọa Thiền, không phải chỉ trong lúc chính thức thực hành Thiền định mới gọi là tọa Thiền. Dù trong lúc ngồi Thiền, nếu có chuyện cần đi về, thì cứ việc đứng lên đi về. Bởi thế trong nhóm này, mọi người được tự do làm theo ý muốn. Chỉ cần luôn an trú thoải mái trong Tâm Phật là được. Quý vị không thể nào ngồi suốt từ sáng đến tối, vậy hãy làm một thời Thiền hành. Cũng không thể đi mãi, vậy hãy ngồi xuống một thời Thiền tọa. Quý vị không thể ngủ mãi, vậy hãy trở dậy; không thể cứ nói chuyện luôn mồm, vậy hãy hành Thiền. Nhưng điều này không dính dấp gì tới quy luật.*******************************************************************************
Nguyên tác: Thiền sư Bankei
Việt Ngữ: Thích Nữ Trí Hải
Anh Ngữ: Peter Haskel
*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Nói Giản Dị – Phương Tiện
Xem trang sau (Next): U Già ở Sanuki

Leave a Reply