ĐẠT MA TỔ SƯ

Dec 30, 09 | | 7,436 views | No CommentsShare |


dmts 2Có đoạn:


“… Lương Võ Ðế sai sứ đi thỉnh Sư Ðạt Ma về thành đô là Kim Lăng. Ðế hỏi:

– Trẫm từ lên ngôi đến nay, xây chùa, chép kinh, độ tăng không biết bao nhiêu mà kể. Vậy có công đức gì không?

Sư Ðạt Ma đáp:

– Ðều không có công đức.

– Tại sao không công đức.

– Bởi vì những việc vua làm là nhân “hữu lậu”, chỉ có những quả nhỏ trong vòng nhân thiên, như ảnh tùy hình, tuy có nhưng không phải thật.

– Vậy công đức chân thật là gì?

– Trí phải được thanh tịnh hoàn toàn. Thể phải được trống không vắng lặng, như vậy mới là công đức, và công đức này không thể lấy việc thế gian (như xây chùa, chép kinh, độ tăng) mà cầu được.

Vua lại hỏi:

– Nghĩa tột của thánh đế là gì?

– Một khi tỉnh rõ, thông suốt rồi thì không có gì là thánh.

– Ai đang đối diện với trẫm đây?

– Tôi không biết… ”

Đạt Ma Tổ Sư


*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 7
Xem trang sau (Next): Kseniya Simonova’s Amazing Sand Drawing

Leave a Reply