CẨM NANG – THẬP THIỆN KHUYẾN TU

Dec 26, 09 | | 46,100 views | No CommentsShare |


Tulips
Thập Điều Thiện của Thầy khuyên giãi
Là môn đồ khá hãy thật hành
Truyền rao khắp cả nhân sanh
Mười điều Thầy dạy phải hành cho y.
Rồi qua đến thực thi “Thiên Nhãn
Nơi tư gia thiết lập phụng thờ
Nhưng mà tâm thật thờ ơ
Tứ thời cúng bái thờ ơ chẳng hành.

CẨM NANG – THẬP THIỆN KHUYẾN TU


MƯỜI ĐIỀU KHUYÊN CỦA THẦY


Tạm bút tuệ vài hàng nhắn gởi,
Riêng môn đồ mong đợi sấm truyền,
Tịnh thần nghe tiếng Thầy khuyên
Dầu xa vạn dặm chớ phiền đợi trông.
Vì thiên cơ trần hồng khó hiểu,
Đây mấy lời sơ thiểu cho con,
Thương trò mong đợi mỏi mòn,
Thầy còn chịu cảnh chìu lòn độ nhân.
Huống chi chuyện xoay vần tà thuyết,
Là nghiệp vương con quyết xem thường,
Tâm thành nguyện đến Thiên Đường,
Hồn linh theo Phật hầu nương liên đài .
Tình thân thiết tỏ bày chân lý,
Lời Thầy khuyên suy nghĩ tận tường,
Tìm trong văn nghĩa phi thường,
Cũng là đắc đạo pháp cương tam truyền.


ĐIỀU THỨ NHẤT Thầy khuyên nên nhớ
Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu,
Dầu ai nặng nhẹ trăm điều,
Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy .
Nhiều thử thách đang vây con đó,
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan,
Việc chi còn ở trần gian,
Là điều huyển hoặc chớ mang nơi lòng.


ĐIỀU THỨ HAI Thầy trông đệ tử,
Tình bạn bè phải giữ thủy chung,
Luôn luôn tha thứ khoan dung,
Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chớ dùng lời thô .
Dìu dẫn nhau điểm tô công quả,
Phải thật tình với cả chung quanh,
Thiệt thòi cam chịu đã đành,
Vô vi phẩm vị Thầy dành cho con.


ĐIỀU THỨ BA vẹn toàn hạnh đức,
Tuy bán buôn cơ cực tảo tần,
Đổi công nuôi lấy tấm thân,
Đừng ham mến chuộng phi nhân gạt lường.
Dầu vàng bạc đầy rương tràn tủ,
Cuộc trần nầy chưa đủ con ơi,
Ác gian cũng chỉ một đời,
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi tâm hồn.


ĐIỀU THỨ TƯ pháp môn quy luật,
Lục thập trai cố sức trau dồi,
Thịt thà xương máu tanh hôi
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn.
Đức từ bi thường hằng thể hiện,
Không sát sanh lòng thiện ta còn
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon,
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng.


ĐIỀU THỨ NĂM quyết không hờn giận,
Ghét ghen chi cho bận lòng mình,
Con xem vạn quyển thiên kinh,
Hiền nhân quân tử rộng tình vô câu .
Muôn việc xảy bắt đầu sân nộ,
Là nguyên nhân thống khổ ly tan,
Chơn truyền chánh pháp Đạo Vàng
Tập xong chữ NHẪN niết bàn không xa.


ĐIỀU THỨ SÁU thiết tha Thầy dặn,
Ngày hai thời lẳng lặng công phu,
Việc chi dầu quá cần cù,
Cũng nhơn vài khắc tập tu nguyện cầu .
Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa,
Đem sấm kinh tự của Thầy ban,
Học cho thông thuộc đôi hàng,
Ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng.


ĐIỀU THỨ BẢY quyết tăng công quả,
An ủi người già cả ốm đau,
Tùy duyên có thể giúp vào,
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con.
Phước đức đó vẫn còn muôn thuở,
Tuy vô hình đừng ngở rằng không,
Con ơi! trong cảnh trần hồng,
Mấy ai nghĩ đến cõi lòng thanh cao.


ĐIỀU THỨ TÁM lời nào Thầy dặn,
Dầu khổ lao chớ nại công trình
Biết rằng con phải hy sinh
Phật Tiên đâu nỡ quên tình hay sao
Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm,
Hay là đường muôn dặm xa trông,
Hễ con thề giữ trọn lòng,
Đương nhiên đắc đạo thoát dòng tử sinh.


ĐIỀU THỨ CHÍN đạo lành cơ bản
Giữ làm sao có bạn không thù
Từ đây con nhớ rằng tu,
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không
Lời nói sao hòa trong hiệp ngoại
Đừng hơn người nếu phải ép lòng
Không ham những chuyện mênh mông,
Vừa no đủ ấm đèo bồng mà chi.


ĐIỀU CHÓT HẾT mười ghi trăm nhớ,
Phật Pháp Tăng con chớ quên ơn.
Gia đình nghĩa trọng nhiều hơn
Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần.
Ơn Tổ Tiên dành phần con cháu,
Để những lời dặn bảo Thầy mong
Con ơi! hãy khá ghi lòng,
Bấy nhiêu tâm huyết mấy dòng thi văn.

*****

Vạn sự trên đời rốt cũng không,
Trăm năm giấc mộng có chi hồng.
Sanh sanh diệt diệt vòng luân chuyển,
Có có không không tựa bóng hồng.
Rõ thấu tuần huờn Cơ Máy tạo.
Am tường vũ trụ khắp Tây Đông.
Biết ra vốn thiệt ta là Phật,
Tự tánh viên dung Bổn thể đồng!

(Trích: Cẩm Nang Thập Thiện Khuyến Tu)

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Chuyện nồi-cơm của Khổng-Tử
Xem trang sau (Next): HỒI TÂM

Leave a Reply