THE LIFE OF BUDDHA

Dec 22, 09 | | 6,356 views | No CommentsShare |


Hinh Phat 18

THÍCH-CA GIÁO-CHỦ
(Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9g ngày 3-7-1977)

Thi rằng:

THÍCH giáo, Phật tăng cõi Nam Phần,
CA ngợi đức dày Phật Pháp ân,
GIÁO dục ngàn đời noi Ðạo-pháp,
CHỦ quyền thay đổi khốn ni tăng.

Thi bài:

Cùng môn sinh mây mù lần vẹt,
Hãy nghiệm suy rõ biết diệu huyền,
Thơ bài tiếng Phật, lời Tiên,
Xin người thế tục đức hiền trau tâm.
Documentary – The Buddha – PBS Documentary (Narrated by Richard Gere)


The Life of BuddhaHinh Phat 15Ta xuống thế sanh làm vua chúa,
Ta còn không hoen ố bụi trần,
Dốc lòng tầm Ðạo xá thân,
Một người một ngựa băng rừng tầm tu.

Cội bồ-đề công phu luyện thuốc,
Sáu năm tròn thì đắc Kim-thân,
Ta-bà trong cõi dương-trần,
Ðộ người biết nẻo tu thân đắc thành.

Ðộ phụ mẫu Ðạo lành tỏ rạng,
Cứu cửu-huyền cho hãn Ðạo mầu,
Giúp đời thoát khỏi vực sâu,
Thoát vòng sanh tử khổ sầu thương tâm.

Ta gương mẫu nghìn năm rạng rỡ,
Tấm gương lành muôn thuở đời soi,
Ðừng ham quyến luyến mùi đời,
Ðỉnh chung cát bụi đâu thời bền lâu.

Hinh Phat 19Sống cõi tạm trong bầu hiện hữu,
Chịu bốn đường sanh lão bệnh căn,
Thảm thê là sự mất còn,
Ngựa qua cửa sổ đường mòn phải đi.

Giờ nhắm mắt hiệp ly thảm khốc,
Chịu nỗi sầu tang tóc mến thương,
Nhớ khi chung gối, chung giường,
Rồi ra ly biệt, sầu thương ích gì.

Tu là cắt sầu bi đứt đoạn,
Cắt dây oan ràng buộc khỏi vòng,
Luân hồi tứ khổ sạch không,
Sen vàng nối bước non Bồng thảnh thơi.

Sống muôn Thu đời đời kiếp kiếp,
Cõi Phật, Tiên không nghiệp buộc ràng,
Màng gì cõi tục đa đoan,
Nay giàu, mai khó, nào an tấc lòng.

Hinh Phat 20Giàu cũng khổ, nghèo trông cũng khổ,
Nhọc sức lo câu xé giựt giành,
Tuồng gì là bả hôi tanh,
Hết rồi một kiếp hồn linh đọa đày.

Ta thương tâm giãi bày mọi nỗi,
Người hãy tua tự hối răn lòng,
Tu là gắng giữ tâm không,
Chớ đừng phế bỏ vợ chồng con thơ.

Không xuất gia tầm cơ giải thoát,
Cư tại gia mà đạt phép mầu,
Gánh đời, gánh Ðạo song tu,
Vẹn toàn công đắc tu mau một đời.

Tu lập công độ thời bá tánh,
Không vào chùa trốn lánh nợ trần,
Kiếp tu tròn nghĩa vẹn ân,
Hoàn toàn bổn phận nghĩa nhân cũng đồng.

Hinh Phat 21Lo công phu dày công tần tảo,
Trả nợ đời hiếu thảo cho xong,
Nghĩa tình tròn phận đạo đồng,
Giữ câu trong sạch dày công trọn lòng.

Giờ mãn điển đạo đồng ghi lấy,
Ngẫm mấy lời Phật dạy rõ thông,
Ban ơn hiền-nữ chơn-đồng,
Giã từ lui bước non Bồng phi thăng.


*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): The Holographic Universe
Xem trang sau (Next): The Hidden Story of Jesus


Leave a Reply