LỤC TỔ HUỆ NĂNG (638-713)

Nov 17, 09 | | 10,016 views | No CommentsShare |
LTHN“Ngài tên là Huệ Năng, thân phụ Ngài họ Lư, húy Hạnh Thao, thân mẫu của Ngài là Lý thị.

Ngài sanh vào đời nhà Đường, niên hiệu Trinh Quán thứ 12 nhằm năm Mậu Tuất, tháng 2, ngày mùng 8, giờ Tý.

Lúc sanh Ngài có một đạo hào quang chiếu lên hư không, lại có mùi thơm xông lên khắp căn nhà.

Trời vừa rạng sáng, có hai vị tăng lạ mặt đến xin viếng và gọi thân phụ Ngài nói rằng: Nhơn có đứa nhỏ sanh hồi đêm qua, nên chúng tôi đến đặt tên dùm. Nên đặt trên là chữ HUỆ, dưới là chữ NĂNG.

Thân phụ Ngài hỏi: Sao gọi là Huệ Năng?

Một thầy tăng đáp: Huệ nghĩa là đem pháp huệ mà thí cho chúng sanh, Năng nghĩa là làm được việc Phật.

Nói rồi, hai vị tăng liền đi ra, chẳng biết đến xứ nào.

Khi lọt lòng mẹ, Ngài không bú sữa, ban đêm có Thần nhân rưới nước cam lồ cho Ngài.”

(Trích Pháp Bảo Đàn Kinh)

*******************************************************************************

Lục Tổ Huệ Năng*******************************************************************************

Tâm Duyên xin chân thành tri ân đến Quý Đạo Hữu đã upload trên Youtube.com !!!

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Hãy Biết Ơn Đời !!!
Xem trang sau (Next): Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 17

Leave a Reply