ĐỨC PHẬT DẠY VỀ PHÉP QUÁN NIỆM HƠI THỞ

Nov 17, 09 | | 5,211 views | No CommentsShare |

Hinh Phat 8
Làm thế nào để phát triển và thực hành phép quán niệm hơi thở để phép này mang lại những thành quả và lợi lạc lớn?

Này đây, các vị khất sĩ, hành giả đi vào rừng, hoặc tới một gốc cây, nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng, đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào người ấy biết đang thở vào; thở ra người ấy biết đang thở ra.

Thở vào một hơi dài, người ấy biết: “Ta đang thở vào một hơi dài.”Thở ra một hơi dài, người ấy biết: “Ta đang thở ra một hơi dài.”

Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết: “Ta đang thở vào một hơi ngắn.”Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết: “Ta đang thở ra một hơi ngắn.”

“Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân thể ta; ta đang thở ra và có ý thức về toàn thân thể ta,” người ấy thực tập như thế. “Ta đang thở vào và làm cho toàn thân ta an tịnh; ta đang thở ra và làm cho toàn thân ta an tịnh,” người ấy thực tập như thế.

“Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc; ta đang thở ra và cảm thấy an lạc,” người ấy thực tập như thế

“Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta; ta đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta,” người ấy thực tập như thế. “Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh; ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta an tịnh,” người ấy thực tập như thế.

“Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta; ta đang thở ra và có ý thức về tâm ý ta,” người ấy thực tập như thế. “Ta đang thở vào và làm cho tâm ý trong ta hoan lạc; ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta hoan lạc,” người ấy thực tập như thế.

“Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định; ta đang thở ra và thu nhiếp tâm ý ta vào định,” người ấy thực tập như thế. “Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta được giải thoát tự do; ta đang thở ra và làm cho tâm ý ta được giải thoát tự do,” người ấy thực tập như thế.

“Ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp; ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp,” người ấy thực tập như thế. “Ta đang thở vào và quán chiếu về tính tàn hoại của vạn pháp; ta đang thở ra và quán chiếu về tính tàn hoại của vạn pháp,” người ấy thực tập như thế.

“Ta đang thở vào và quán chiếu về giải thoát; ta đang thở ra và quán chiếu về giải thoát,” người ấy thực tập như thế. “Ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ; ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ,” người ấy thực tập như thế.

Phép quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục như thế sẽ đem đến những thành quả và lợi lạc lớn.

*******************************************************************************

Từ Kinh Anapanasati (MN118)
Bản dịch từ tiếng Pali sang tiếng Anh của thầy Thanissaro
Dịch sang tiếng Việt của thầy Nhất Hạnh
Tâm Duyên chân thành cảm ơn tác giả bài viết.

*******************************************************************************

Xem trang trước (Prev): Phương Pháp Hít Thở
Xem trang sau (Next): Bước Đến Tỉnh Thức

Leave a Reply